Republika Kosovo

Parteš

Javna Debata

2022/06/17 - 11:31

Na osnovu Zakona br.03/L-040 o Lokalnoj Samoupravi član 68 i Statuta Opštine Parteš član 34 tačka 34.2 Opština donosi sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Opština Parteš Vas obaveštava za održavanje javne debate, koja će se održati dana 27.06.2022.godine, sa početkom od 11 (časova) u prostoriji Omladinskog centra u Partešu, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Predlog izrade srednjoročnog okvira budžeta za 2023-2025. godinu;
  2. Predlog Pravilnika o Taksama, Dažbinama, Tarifama i Opštinskim kaznama;
  3. Razno.

Sastanku mogu prisustvovati svi zainteresovani građani, a u cilju transparentnosti, mogu se postavljati sva pitanja vezana za rad opštine Parteš.