Republika Kosovo

Parteš

Obaveštenje

2024/03/15 - 9:34

TAKIM ME QYTETARË

SASTANAK SA GRAĐANIMA

 

AVOKATI I POPULLIT NJË HAP MË AFËR QYTETARIT

OMBUDSMAN JEDAN KORAK BLIŽE GRAĐANINU

 Avokati i Popullit pranon ankesat që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut apo keqpërdorim të pushtetit ndaj individëve nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës.

Çdo qytetar mund t’i parashtrojë ankesë Avokatit të Popullit.

Ombudsman prima i razmatra žalbe koja se odnose o kršenju ljudskih prava ili zloupotrebe vlasti od strane institucija Republike Kosovo.

Svaki građanin može da se žali Ombudsmanu.

 ORARI I VIZITAVE NË KOMUNËN E PARTESHIT

RASPORED SUSRETA U OPŠTINI PARTEŠ

 

Data / Datum Ora / Čas Vendi i takimit / Mesto susreta
18 mars/mart 2024 10:00 Ndërtesa e Komunës/Opstinska Zgrada

 

Për informata shtesë:

Zyra qendrore në Prishtinë : 038 223 782

Zyra rajonale në Gjilan: 0280 320 843, mobil 044 125 742 & 044 543 889

E-mail: info.oik@oik-rks.org