Republika Kosovo

Parteš

Obaveštenje za seču šume

2019/02/12 - 4:40

Ovim se obaveštavaju zainteresovani građani,vlasnici privatnih šuma o proceduri izdavanja dozvola za seču privatnih šuma,u skladu sa Administrativnim upustvom br.07-2010.

Krajnji rok za podnošenje zahteva za privatnu seču šuma u privatnim šumama u 2019.godini je 31.03.2019.

Uz zahtev se podnose i sledeća overena dokumenta:

1.Posedovni list ne stariji od šest meseci,

2.Kopija plana za datu parcelu za koju se podnosi zahtev za seču sa koordinatama ne stariju od šest meseci,

3.Kopija važeće lične karte na ime podnosioca zahteva.

U odsustvu ili smrti vlasnika,naslednici podnose ugovor o nasledstvu ili ovlašćenje overeno kod notara,kojim se dokazuje vlasništvo šume.

Ukoliko zahtev podnosi neko od članova domaćinstva potrebno je dostaviti uverenje o zajedničkom domaćinstvu ili izvod rođenih kojim se dokazuje srodstvo sa vlasnikom.

Zahtev se podnosi kod službenika odelјenja   za polјoprivredu,šumarstvo i ruralni razvoj opštine Parteš.

Za parcele koje se nalaze u posedovnom listu izdaje se samo jedno rešenje u toku kalendarske godine.

ČISTA SEČA JE ZABRANјENA ZAKONOM!

             Svaka seča bez dozvole (pre obeležavanja – doznačavanja stabla),predstavlјa povredu zakona o šumama na Kosovu br.2003/3 i za to delo je predviđena kazna po članu 36 tačka 36.4alineja a.