Republika Kosovo

Parteš

Poziv četvrte sednice Odbora za Politiku i Finansije

2022/06/21 - 9:38

Pozivate se da prisustvujete četvrtoj sednici odbora za politiku i finansije,SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 24.06.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane,sa početkom

 u 11h,sa sledećim :

                                                     DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Formiranje komisije za procenu u skladu sa zakonskim odredbama utvrđenim u članu 17.Zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske nepokretne imovine.

3.Formiranje komisije za žalbe u skladu sa zakonskim odredbama utvrđenim u članu 18.Zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske nepokretne imovine.

4.Predlog Akcionog plana žetve

5.Predlog Pravilnika o taksama,dažbinama,tarifama i opštinskim kaznama.

6.Srednjoročni okvir budžeta 2023-2025

  1. Zahtev za isplatu fakture za KEDS br.356/05/22 za potrebe instaliranja električnih stubova,trafoa za potrebe vodovodnog sistema u D.Budrizi.

8.Zahtev za isplatu fakture za N.T.”EGNATIA”br.26052022034 za prevoz putnika na poljoprivredni sajam u Novi Sad.

9.Razno.