Republika Kosovo

Parteš

poziv četvrte sednice Skupštine

2022/06/21 - 9:54

Poštovani:

Pozivate se da prisustvujete četvrtoj redovnoj sednici SO Parteš-Pasjane,koja će se održati: 29.06.2022.godine,u zgradi Opštine Parteš-Pasjane, sa početkom u 10h,sa sledećim :

                                                       DNEVNI  RED

1.Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice.

2.Formiranje komisije za procenu u skladu sa zakonskim odredbama utvrđenim u članu 17.Zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske nepokretne imovine.

3.Formiranje komisije za žalbe u skladu sa zakonskim odredbama utvrđenim u članu 18.Zakona br.06/L-092 o davanju na korišćenje i o razmeni opštinske nepokretne imovine.

4.Predlog Akcionog plana žetve.

5.Predlog Pravilnika o taksama,dažbinama,tarifama i opštinskim kaznama.

6.Usvajanje srednjoročnog okvira  budžeta 2023-2025.

7.Zahtev za isplatu fakture za KEDS br.356/05/22 za potrebe instaliranja električnih stubova,trafoa za potrebe vodovodnog sistema u D.Budrizi.

8.Zahtev za isplatu fakture za N.T.”EGNATIA”br.26052022034 za prevoz putnika na poljoprivredni sajam u Novi Sad.

9.Razno.