Republika e Kosoves

Partesh

Vendim për miratimin e shpenzimeve nga të hyrat vetanake

2018/11/26 - 2:59

Forma e aplikacionit: Vendim për miratimin e shpenzimeve nga të hyrat vetanake