Lajmet   Njoftimet   Si t'i qaseni dokumenteve publike në komunën tuaj

Si t'i qaseni dokumenteve publike në komunën tuaj - 22 maj 2015

Veprimi i parë pas dorëzimit të kërkesës është regjistrimi i kërkesës suaj dhe lëshimi i letrës së konfirmimit nga institucioni.

Brenda 7 ditëve të punës institucioni duhet t'ju informoj lidhur me vendimin e tyre me shkrim, lidhur me:

Veprimi i parë pas dorëzimit të kërkesës është regjistrimi i kërkesës suaj dhe lëshimi i letrës së konfirmimit nga institucioni.

Brenda 7 ditëve të punës institucioni duhet t'ju informoj lidhur me vendimin e tyre me shkrim, lidhur me:

1.Lejimin e qasjes në dokumente publike 

2.Refuzimin e qasjes në dokumente publike dhe 

3.Refuzimin e pjesshëm të qasjes në dokumente publike.

Mungesa e përgjigjes nga institucioni në kërkesën tuaj brenda afatit ligjor konsiderohet si përgjigje negative.

SHkarko Fletushkat :

 
 

Shqip
 

Serbisht
 

Anglisht
 

 

 

 


RSS

Sign in