Republika e Kosoves

Pejë

Administratë

Stafi i Administratës ne bazë të kompetencave te veta ofron këto shërbime për qytetaret: Shërbimet e përgjithshme dhe Shërbimet e Ofiqarisë.

Shërbimet e përgjithshme:

Funksionimin e logjistikës, duke përfshirë transportin, depon, arkivin,       postën, shërbimin e sigurimit dhe të mirëmbajtjes së objekteve, përkthimet, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mbarëvajtjen e punës së zyrtarëve, etj.

 

Shërbimet sipas sektorëve:

 

– Shërbimi i Gjendjes Civile

– Qendra për shërbim të qytetarëve

– GIS-Kabineti

– Zyra për Integrime e Bashkëpunim Evropian

– Njësiti për të Drejtat e Njeriut

– Zyra Ligjore

– Zyra e përkthimeve dhe lekturimit

– Zyra  për evidentimin e pasurisë dhe mjeteve themelore

– Zyra  teknike  për menaxhimin e objekteve komunale

– Zyra e logjistikës: