Republika e Kosoves

Pejë

Administratë

Stafi i Administratës ne bazë të kompetencave te veta ofron këto shërbime për qytetaret: Shërbimet e përgjithshme dhe Shërbimet e Ofiqarisë.

Shërbimet e përgjithshme:

Funksionimin e logjistikës, duke përfshirë transportin, depon, arkivin,       postën, shërbimin e sigurimit dhe mega onion të mirëmbajtjes së objekteve, përkthimet, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mbarëvajtjen e punës së zyrtarëve, etj.

 

Shërbimet sipas sektorëve:

 

– Shërbimi i Gjendjes Civile

– Qendra për shërbim të qytetarëve

-Teknologji Informative dhe Komunikim

– Zyra për Integrime  Europiane dhe Diasporë

– Njësiti për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi Gjinore

– Zyra Ligjore

– Zyra e përkthimeve dhe lekturimit

– Zyra  e Logjistikës

– Arkiva

– Sekretaria e Kuvendit Komunal (Asambleja Komunale)