Republika e Kosoves

Pejë

DREJTORIA PËR MIRËQENIE SOCIALE- THIRRJE PUBLIKE

2024/01/29 - 6:51

Për subvencionimin e OJQ-ve që ofrojnë shërbime me karakter social

Linku i rregullorës: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14831