Republika e Kosoves

Pejë

Takimi i Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF) 

2023/01/19 - 3:23

Është mbajtur takimi i Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), i Kuvendit Komunal të Pejës i kryesuar nga z.Rexhep Kurtbogaj.

Në këtë takim janë shqyrtuar propozimet e dhëna nga Kryetari i Komunës dhe Drejtoritë e SHCK, në bazë të  rendit të ditës: ​​​

1.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF), të datës 13.12.2022;

2.Shqyrtimi i Planit të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të dhëna në Raportin e Auditimit nga Zyra
Kombëtare e Auditimit për vitin 2021;

3.Shqyrtimi i Planit të Menaxhimit të Mbeturinave në Komunën e Pejës për vitin 2023-2027;

4.Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë së Arsimit në Pejë për formimin e Komisionit për zgjedhjen e    drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore në Komunën e Pejës;

5.Shqyrtimi i Planit të Punës së Ekzekutivit për vitin 2023;

6.Shqyrtimi i Planifikimit përfundimtar të Prokurimit për vitin 2023;

7.Informatë e Kryetarit të Komunës për gjendjen ekonomiko-financiare të Komunës;

8.Shqyrtimi i propozimit të Kryetarit të Komunës për themelimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve të
NPL “EKO – SIG” Sh.A. me seli në Pejë;

9.Pyetjet dhe propozimet lidhur me punën e Komunës të ngritura nga anëtarët, në atë renditje, siç janë pranuar.   ​