Republika Kosovo

PećTender Datum početka Datum završetka Postupak
Ndertimi i tribunes perendimore ne stadiumin e futbollit ne Vitomirice
635-23-1797-5-2-1
08-03-2023 28-03-2023 Detalji
Ndertimi i kanalit te hapur ne Zatra, Karagaq dhe Kapeshnic
635-23-1472-5-2-1
01-03-2023 21-03-2023 Detalji
Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne siperfaqe bujqesore pjesa 1 LOT 1- Ndertimi i kanalit per ujitjen e siperfaqeve bujqesore ne fshatin Baran(Jazi i Mullirit) LOT 2- Ndertimi i kanalit per ujitjen e siperfaqeve bujqesore ne fshatin Kotradiq dhe Kamenice LOT 3- Ndertimi i kanalit per ujitjen e siperfaqeve bujqesore ne fshatin Qallapek LOT 4- Ndertimi i kanalit per ujitjen e siperfaqeve bujqesore ne fshatin Vranoc LOT 5- Ndertimi i kanalit per ujitjen e siperfaqeve bujqesore ne fshatin Buqan
635-23-1756-5-2-1
07-03-2023 27-03-2023 Detalji
Ndertimi i kanaleve te ujitjes ne siperfaqe bujqesore LOT 1- Ndertimi i kanalit te ujitjes ne fshatin Leshan LOT 2- Ndertimi i kanalit te ujitjes ne fshatin Gllaviqice-Jabllanice LOT 3- Ndertimi i kanalit te ujitjes ne fshatin Gllaviqice-Leshan LOT 4- Ndertimi i kanalit te ujitjes ne fshatin Zahaq-Ramun
635-23-1681-5-2-1
06-03-2023 27-03-2023 Detalji
Asgjesimi i mbetjeve mjeksore dhe stoqeve te barnave me skadence
635-23-1661-2-2-1
06-03-2023 27-03-2023 Detalji
Ndërtimi i mureve mbrojtëse në qytet (Zatra, Kapeshnic) dhe në fshatra (Jabllanic e madhe Dubove dhe Kosouriq )
635-23-871-5-2-1
14-02-2023 06-03-2023 Detalji
Furnizim me material shpenzues per analiza biokimike dhe hematologjike ne laboratorin e QKMF-se
635-23-1929-1-2-1
10-03-2023 29-03-2023 Detalji
Ndertimi i bazamentit te shtatoreve te 4 Gjeneraleve
635-23-890-5-2-1
14-02-2023 06-03-2023 Detalji
Furnizim me material administrativ per nevojat e SHCK-se qe nuk jane pjese te AQP-se
635-23-1069-1-2-1
17-02-2023 08-03-2023 Detalji
Rregullimi i murit te lumbardhit dhe mveshja me gure ne Komunen e Pejes LOT 1 Mveshja me gure e murit te Lumbebardhit pjesa 1 LOT 2 Mveshja me gure e murit te Lumbebardhit pjesa 2
635-23-1356-5-2-1
27-02-2023 20-03-2023 Detalji
Blerja e veturave LOT 1- Blerja e xhipave të vegjel për Administraten Komunale LOT 2- Blerja e një veture për QKMF-në
635-23-1012-1-1-1
16-02-2023 27-03-2023 Detalji
Servisimi dhe mirmbajtja e kabinetit te RTG ne Poliklinik
635-23-1606-2-3-6
03-03-2023 08-03-2023 Detalji
Furnizim me elemente laboratorike per njesin e protetikes ne Polikliniken Stomatologjike
635-23-1623-1-2-1
03-03-2023 24-03-2023 Detalji
Furnizim me kompjuter (desktop,monitor,projektor)për QKMF-në
635-23-1373-1-2-1
27-02-2023 20-03-2023 Detalji