Republika Kosovo

Peć

Katastar i Geodezija

Direktorat za Katastar i Geodeziju ima dve službe- Administrativno-pravnu i Tehničko-geodetsku službu.

Administrativo-pravna služba pruža sledeće usluge:  vrši prijem i evidentiranje zahteva fizičkih ili pravnih lica, prima i razmatra razne zahteve za izmene u vlasništvu na osnovu rešenja, presuda i ugovora, sastavlja istorijate, registruje hipoteke i briše ih, izdaje posedovne listove, kopije plana i druge certificate iz katastarske evidencije, vodi računa o plaćanju adminstrativnih taksi, vrši upis izmenejih posedovnih listova, registruje poresko opterećenje i privremene mere.

Tehničko-geodetska služa pruža sledeće usluge:  Obavlja sve poslove u vezi sa terenom i kancelarijom, vrši snimanja, podele, parcelisanje, ograničavanje situacija-objekata na zahtev stranaka i urbanističkih potreba, vrši snimanje situacija za potrebe infrastrukture (trasiranje puta, dalekovoda, kanalizacije kao i raznih podzemnih i nadzemnih linija).