Republika Kosovo

Peć

Kultura, omladina i sport

 

DELATNOST  DIREKTORATA:

 

–   Upravlajnje kulturnim resursima, omladinskim i sportski lokalima

–   Objavljivanje raspoloživog budžeta svake godine za pripremu kulturnih, omladinskih i sportskih aktivnosti, uključujući i novac od grantova koji su raspoloživi kvalifikovanim osobama, kao i sastavljanje pravilnika za predaju aplikacija za grantove i određivanje grantova;

– Podrška, koordinacija i praćenje toka primene projekata za kulturu, omladinu i sport na ideju profesionalnih sektora koji deluju u okviru ovog Direktorata.

– Nadgledanje, podrška i direktno monitorisanje kulturne, omladinske i sportske  delatnosti  institucija u zavisnosti od DKOS-a kao proizvod razvojnih politika.

– Dizajniranje i impelmentacija razvojnih politika u oblasti kulturnog nasleđa, scensko-muzičke umetnosti, vizuelnih umetnosti, štampanja i biblioteka  u skladu sa međunarodnim standardima.

– Priprema pravilnika o radu za funkcionaliziranje i povoljan tok rada u kulturnim, omladinskim i sportskim institucijama

– Obeležavanje datuma od istorijske važnosti

– Organizovanje debata za razvoj i napredovanje culture, omladine i sporta

– Organizovanje anketa, seminara i raznih obuka, uključivanje mladih kosovara u evropske i svetke omladinske aktivnosti

-Ponovno organizovanjeizveštaja u vezi sa kulturom, omladinm i sportom

-Prikupljanje faktičkih  beleški u vezi sa postignućima u vezi culture, omladine i sporta

– Izveštavanje o radu Gradonačelniku, Skupštini opštine, nadležnim komitetima

– Registracija grupa, klubova, ansambala itd.

– Saradnja sa drugim gradovima i državama da bi omogućili dovru integraciju i razmenu iskustava, kao i sa drugim NVO

– Podsticanje i motivacija stvaralaštva nove generacije za uključivanje u kulturno-umetnički život grada i šire.

– Poštovanje, podrška i pomoć asocijacijama, klubovima i udruženjima, i otkrivaje osoba sa posebnim kreativnim potencijalom, bez obzira na rasu, pol, religiju, nacionalnost itd.

-Pružanje usluga građanima od strane svojih institucija (koje obavljaju to kao primarnu delatnost)

– Briga i o drugim formacija iz culture i sporta koje nemaju prostor i uslove za rad

-Obavlja i druge nadležnosti koje se odrede zakonom ili se dlegiraju od centralne vlasti.

 

 

DKOS preko svojih sektora nadgleda u administrativnom, upravnom, profesionalnom i finansijskom smislu ove institucije:

– Profesionalno pozorište “Istref Begolli” – Peć

–  Međuopštinska Biblioteka “Azem Shkreli”-Peć

– Dom Kulture -Peć

– Umetnička galerija-Peć

– Etnološki muzej-Peć

– Mlin Haxhi Zeka

– Bioskop-pozorište “Jusuf Gërvalla”-Peć

– Dom Kulture -Vitomirica

– Shtëpia e Kulturës-Zahać

– Kulturni centar za mlade i decu -Peć

– Multiprofesionalni centar –Novo Selo

– Sportska sala  “Karagač”-Peć

– Salla e vogël “Karagaqi”-Peć

– Košarkaški stadion Stadiumi-Peć

– teniski tereni -Peć

 

DKOS nadgleda i druge regionalne institucije kao što su:

 

– Regionalna arhiva i

– Institut za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika u Peći.

 

DKOS   takođe nadgleda:

 

– Fudbalski stadion “Shahin Haxhiislami” – Peć,

– Sportske terene u blizini stadiona

– Fudbalski stadion u Vitomirici.