Republika Kosovo

Peć

POZIV ZA APLICIRANJE ZA DIREKTNE ISPLATE-SUBVENCIJE 2023

2023/03/01 - 4:57

DIREKTORAT ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU

Dana 28.02.2023

POZIV ZA APLICIRANJE ZA DIREKTNE ISPLATE-SUBVENCIJE 2023

Ministarstvo za Poljoprivredu, Šumarstvo i Seoski Razvoj poziva sve zainteresovane farmere da apliciraju za podršku preko Programa za Direktne Isplate za 2023. godinu.

Poštovani farmeri, obaveštavamo vas da je otvoren Poziv za Apliciranje za sledeće sektore:

 1. Sektorin stočarstva,
 2. Sektor pčelarstva,
 3. Sektor živinarstva.

Rok za apliciranje:

Roka za aplikaciju traje 30 kalendarskih dana, počevši od 28.02.2023 – 29.03.2023.

Od dana 17. Marta 2023 će početi apliciranje za POVRŠINE zasađene poljoprivrednim kulturama (obradiva zemljišta).

Način apliciranja:

Za farmere iz Opštine Peć aplikacija se vrši u kancelarijama Opštinskog Direktorata za Poljoprivredu u Peći. U slućaju da farmer aplicira za nekoliko poljoprivrednih kultura ili aktivnosti, popunjava se i predaje samo jedna aplikacija.

Informacije:

O kriterijumima i dokumentaciji potrebnoj za apliciranje detaljnije podatke možete dobiti na službenoj web stranici MPŠSS www.mbpzhr-ks.net i na web stranici AZhB www.azhb-ks.net, kao i u Opštinskom Direktoratu za Poljoprivredu u Peći.

https://www.azhb-ks.net/ sq/poziv za apliciranje

Podrška se daje za sledeće poljoprivredne culture i aktivnosti:

 1. Direktna isplata za površine zasađene pšenicom i za proizvedenu/predatu količinu pšenice;
 2. Direktna isplata za površine zasađene zrnom pšenice;
 3. Direktna isplata za površine zasađene ječmom;
 4. Direktna isplata za površine zasađene ražom;
 5. Direktna isplata za površine zasađene ovsem;
 6. Direktna isplata za površine zasađene kukuruzom;
 7. Direktna isplata za površine zasađene suncokretom;
 8. Direktna isplata za postojeće vinograde ;
 9. Direktna isplata za proizvedeno vin koje je službeno deklarisano;
 10. Direktna isplata za postojeće voćnjake;
 11. Direktna isplataza proizvodnju rasada drvenastih biljaka i vinove loze;
 12. Direktna isplata za površine zasađene povrćem ;
 13. Direktna isplata za organsku proizvodnju;
 14. Direktna isplata za lekovito i aromatično bilje;
 15. Direktna isplata za krave muzare i bivolice;
 16. Direktna isplata za muzne ovce i koze;
 17. Direktna isplata za pčele;
 18. Direktna isplata za kokoške nosilje;
 19. Direktna isplata za prasice za reprodukciju.

 

Objašnjenje:

Tokom kontrole na terenu, u slučaju pronalaska neregularnosti, MPSS će primeniti kaznene mere na osnovu Administrativne uredbe o Direktnim Uplatama za Poljoprivredu za 2023. Godinu.

 

S poštovanjem!