Republika e Kosoves

Podujevë

INFORMATË NGA DREJTORIA

  • Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 

Bën zbatimin e dispozitave ligjore, akteve nënligjore si dhe akteve të përgjithshme;

-përgatitjen e materialit të Kryetarit të komunës, të Kuvendit, Komiteteve dhe të  Komisioneve tjera;

-krijimin e kushteve të barabarta për qytetarët në realizimin e të drejtave dhe  obligimeve të përcaktuara me ligj;

-avancimin dhe organizimin e punës në organet komunale të Administratës;

-lëshimin e certifikatave dhe akteve tjera që kanë të bëjnë me gjendjen statusore;

-kryerja e punëve të përbashkëta për organet e Administratës si menagjimi dhe mirëmbajtja në përgjithësi e aparaturës

kompjuterike në zyrat e Administratës, pranimin e parashtresave, dorëzimin dhe ekspeditimin  e parashtresave ,

vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimeve, arkivimin e lëndëve, sigurimin e objekteve, mirëmbajtjen dhe pastrimin e

tyre si dhe shfrytëzimin e automjeteve;