Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori i Gjendjes Civile

SEKTORI I GJENDJES CIVILE:

Arianit Shaqiri-Udhëheqësi i Sektorit&Zyrtar Ligjor:
Tel: 038 200 41 025
e-mail:arianit.shaqiri@rks-gov.net

Sami Gashi-Zyrtar i Gjendjes Civile-Kurorëzime
Tel: 038 200 41 028
e-mail:sami.gashi@rks-gov.net

Ramadan Plakolli-Zyrtar i Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 031
e-mail:ramadan.plakolli@rks-gov.net

Jehona Zymeri-Zyrtar i Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 031
e-mail:jehona.zymeri@rks-gov.net

Ardian Bulliqi-Zyrtar i Gjendjes Civile-Regjistrimet e Jashtme
Tel: 038 200 41 031
e-mail:ardian.bulliqi@rks-gov.net

Sami Hoxha-Zyrtar i Gjendjes Civile-Nënshtetësi
Tel: 038 200 41 027
e-mail:sami.hoxha@rks-gov.net

Bashkim Hasani-Zyrtar i Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 027
e-mail:bashkim.hasani@rks-gov.net

Zylfije Llugaliu-Zyrtare e Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 031
e-mail:zylfije.llugaliu@rks-gov.net

Sheherzade Ferati-Zyrtare e Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 098
e-mail:sheherzade.ferati@rks-gov.net

Avni Maksuti-Zyrtar i Gjendjes Civile-Podujevë
Tel: 038 200 41 027
email:avni.maksuti@rks-gov.net

Naim Tahiri-Zyrtar i Gjendjes Civile-Kërpimeh
Tel: 038 200 41 073
e-mail:naim.tahiri@rks.gov.net

Shpend Bekteshi-Zyrtar i Gjendjes Civile-Sfeqël
Tel: 038 200 41 071
e-mail: shpend.bekteshi@rks-gov.net

Shefkie Mehmeti-Zyrtare e Gjendjes Civile-Lluzhan
Tel: 038 200 41 032
e-mail:shefkie.mehmeti@rks-gov.net

Ruzhdi Aliu-Zyrtar i Gjendjes Civile-Lupq
Tel: 038 200 41 076
e-mail:ruzhdi.aliu@rks-gov.net

Hasan Hoxha-Zyrtar i Gjendjes Civile-Bradash
Tel: 038 200 41 074
e-mail:hasan.hoxha@rks-gov.net

Benjamin Statovci-Zyrtar i Gjendjes Civile-Batllavë
Tel: 038 200 41 078
e-mail: benjamin.statovci@rks-gov.net

Idriz Demiri -Zyrtar i Gjendjes Civile-Orllan
Tel: 038 200 41 077
e-mail:idriz.demiri@rks-gov.net

Dokumentet e nevojshme për shërbime të ndryshme

Certifikatë dhe Ekstrakt i Lindjes

 1. 1. Të jetë i/e evidentuar në Librat Amzë të Lindjes
 2. 2. Certfikata e vjetër e lindjes (nëse nuk gjendet në librat amëz ose ka regjistrim të mëvonshëm)
 3. 3. Tarifa e shërbimit. Taksa Komunale 1 Euro

Certfikata e Kurorëzimit

 1. 1. Qifti bashkëshortor duhet të jetë i verifikuar në sistem paraprakisht (i regjistruar pas datës 19.02.2013)
 2. 2. Shënimet nga Librat e Amzës për regjistrimin e martesave të periudhës përkatëse
 3. 3. Taksa Komunale 1 Euro

Certfikata e Statusit Martesor

 1. 1 Certfikata e statusit martesor lëshohet sipas kërkesës
 2. 4. Taksa Komunale 1 Euro

Certfikata e Shtetësisë

 1. 1. Ekstrakt i lindjes për palën që kërkon vërtetemin
 2. 2. Letërnjotimi ose pasaporta valide e Kosovës
 3. 3. Taksa Komunale 1 Euro

Certifikata e bashkësisë familjare

 1. 1. Letërnjotimi (fotokopje)
 2. 2. Ekstrakt i lindjes dhe kurorëzimit (fotokopje)
 3. 3. Ekstraktet e lindjes për të gjithë anëtarët e familjes së ngushtë me të cilët jeton në bashkësi familjare (fotokopje)
 4. 4. Taksa Komunale 2 Euro

Certfikata e Vendbanimit

 1. 1. Letërnjotimi (fotokopje)
 2. 2. Ekstrakt i lindjes
 3. 3. Certifikata e vendbanimit sipas ekstraktit të lindjes
 4. 4. Taksa Komunale 1 Euro

Vërtetim nga Arkivi

 • 1. Letërnjotimi (fotokopje)
 • 2. Ekstrakt i lindjes. Taksa Komunale 2 Euro

Vërtetim për Lajmrim-Çlajmrim të vendbanimit

 • 1. Letërnjotimi (fotokopje)
 • 2. Ekstrakt i lindjes
 • 3. Faktura e rrymes, ujit apo mbeturinave që e dëshmon vendbanimin. Taksa Komunale  2 Euro

Vërtetim për regjistrim të mëvonshëm RTHL-RTHV. Taksa Komunale 2 Euro

Deklarata e dy dëshmitarëve për regjistrim të mëvonshëm në RTHL-RTHV. Taksa Komunale 2 Euro

REGJISTRIMI I LINDJES

Për Regjistrimet e rregullta të fëmijëve të lindur në spital nevojiten këto dokumente:

 1. 1. Fletëlëshimi i spitalit
 2. 2. Certifikata e kurorëzimit për prindërit e të porsalindurit (Fotokopje). Prindërit pa kurorë duhet të jenë prezent me rastin e paraqitjës së kërkesës
 3. 3. Letërnjoftimet e prindërve ose pasaportat (fotokopje)
 4. 4. Ekstraktet e lindjes për prindërit (Fotokopje)
 5. 5. Njëri prind të jetë prezent (nëse kurora është para lindjes së fëmiut)
 6. 6. Tarifa e shërbimit pa pagesë

Për regjistrimin e mëvonshëm të të lindurve në institucionet shëndetësore

 1. 1. Fletëlëshimi dhe fleta statestikore
 2. 2. Vërtetimi i Institucionit Shëndetësor për vaksinimin e kryer
 3. 3. Certifikata e martesës së prindërve
 4. 4. Certifikatat e lindjes për të dy prindërit dhe një dokument identifikimi nëse prinderit nuk kanë lidhur martesë
 5. 5. Procesverbali për pranimin e atësisë/amsisë, nëse prindërit nuk kanë lidhur martesë. Taksa Komunale 2 Euro 

Për regjistrimin e mëvonshëm të të lindurve jashtë Kosovës, kur të dy prindërit ose njëri nga ta është shtetas i Kosovës

 1. 1. Certifikata e lindjes internacionale apo dokument i barazvlefshëm i lëshuar nga shteti ku është lindur
 2. 2. Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës
 3. 3. Deklarata për pranimin e atësisë/amësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor;
 4. 4. Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës
 5. 5. Dokument plotësues sipas nevojës me Vendim. Taksa Komunale 2 Euro

Për regjistrim të mëvonshëm për personat të cilët nuk mund të ofrojnë asnjë dëshmi

1. 1Gjurmët e gishtërinjëve, për personat mbi moshën 16 vjeqare

 1. 2. Fotografia
 2. 3. Nënshkrimi
 3. 4. Deklarata e personit që regjistrohet nëse është i moshës mbi 10 vjet
 4. 5. Deklaratat e dy dëshmitarëve, prindër, të afërm ose fqinjë të personit që regjistrohet. Taksa Komunale 2 Euro

Vërejtje:

Regjistrimi i mëvonshëm në regjistrat e gjendjes civile, për personat të cilët nuk munden të ofrojnë asnjë dëshmi, bëhet më vendim të Zyrës së Gjendjes Civile.

Për regjistrimin e mëvonshëm të të lindurve jashtë Institucioneve shëndetësore

 1. 1. Certifikata e martesës për prindërit e fëmijës
 2. 2. Deklarata e dy prinderve për pranimin e atësisë/amësisë, nëse fëmija është jashtëmartesor
 3. 3. Deklarata e së paku dy dëshmitarëve që kanë asistuar gjatë lindjes apo kanë njohuri të drejtpërdrejta për lindjen e fëmijës jashtë institucionit shëndetësor
 4. 4. Vërtetimi nga institucioni shëndetësor për vaksinimin e kryer, ose librezë shkollore
 5. 5. Fotokopjet e dokumenteve të identifikimit të prindërve të fëmijës dhe të dy dëshmitarëve
 6. 6. Në rast se nuk dihet babai i fëmijës, regjistrimi bëhet në bazë të të dhënave të nënës
 7. 7. Provat tjera përmes të cilave provohet ose dëshmohet fakt i ndodhjes së lindjes, data, vendi, prindërit, ose ndonje rrethanë tjetër me rëndësi për lejimin e regjistrimit të mëvonshëm;
 8. Taksa Komunale 2 Euro

LIDHJA E MARTESAVE – KURORËZIMI

Kurorëzimi

 1. 1. Ekstraktet e lindjes për dy palët e interesuara për kurorëzim (origjinal)
 2. 2. Certifikatat e statusit martesor për dy palët (origjinal)
 3. 3. Letërnjotimet ose pasaportat validë të palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve dhe plotësimi i procesverbalit mbi lidhjen e martesës (fotokopje)
 4. 4. Prania e dy palëve që lidhin kurorë dhe dëshmitarëve në momentin e kurorëzimit
 5. 5. Nëse palët kane qenë të shkurorëzuar: aktgjykimin mbi prishjen e kurorës ose Aktvendimin mbi pranimin/njohjen e

aktgjykimit

 1. 6. Nëse bashkëshorti i ndonjë nga palëve ka vdekur: certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm
 2. 7. Nëse njëra nga palët është jo-madhorë: Aktvendimi i Gjykatës mbi lejimin e martesës
 3. 8. Për shpalljen e Kurorës çifti duhet të jetë prezent

 

 1. 9. Tarifa e shërbimit 8 Euro për kurorëzimet brenda lokaleve të Komunës, jashtë lokaleve të Komunës është

40 Euro

Kurorëzimi me shtetas të huaj

 1. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR LIDHJEN E MARTESËS          KUR NJËRA PALË ËSHTË SHTETAS I HUAJ
  1. Certifikata e lindjes origjinale e shtetasit të huaj.
  2. Certifikata e rreth aftësisë martesore ( Kapaciteti Martesor) nga ai shtet ku jeton ( e përkthyer në gjuhen shqipe ).
  3. Certifikata e Vendbanimit (e përkthyer në gjuhen shqipe)
  4. Dokumenti i Identifikimit ( Pasaporti valid ).
  5. Nëse palët kanë qenë të Shkurorëzuar, nevojitet Aktgjykimi nga Gjykata kompetente për zgjidhjen e martesës.
  6. Nëse bashkëshorti i ndonjë nga palëve ka vdekur, nevojitet certifikata e vdekjes së bashkëshortit të mëparshëm.
  7. Nëse njëra nga palët që bënë kërkesë për lidhje të martesës është i moshës jo madhore, nevojitet Aktvendimi i Gjykatës kompetente për lejimin e lidhjes së martesës.  8 Euro Taksa Komunale

Regjistrimet e martesave të bëra jashtë kosovës

 1. 1. Certifikata mbi lidhjen e martesës nga shteti tjetër ku pala ka lidh martesë të përkthyer në gjuhën zyrtare të
 2. 2 Republikës së Kosovës (origjinal)
 3. 2. Letërnjoftimin ose pasaportën valide (fotokopje)
 4. 3. Nëse certifikata është e pakompletuar me shënimet e prindërve, pala duhet të sigurojë edhe ekstraktet e lindjespër dy bashkëshortët 4. Tarifa e shërbimit pa pagesë

REGJISTRIM I VDEKJES

Regjistrimet e rregullta të vdekjes në spital

 1. 1. Fletëparaqitja e spitalit
 2. 2. Fotokopja e letërnjotiimit të të ndjerit
 3. 3. Ekstrakti i lindjes së të ndjerit ( të vdekurit)
 4. 4. Fotokopja e leternjotiimit të paraqitësit
 5. 5. Ekstrakti i paraqitësit
 6. 6. Tarifa e shërbimit pa pagesë

Vërejtje:

Afati i rregullt për regjistrimin e vdekjes është 30 ditë.

Kriteret për regjistrimin e mëvonshëm të vdekjeve në regjistrin e të vdekurve

 1. 1. Vërtetimi mbi vdekjen nga institucioni shëndetësor, nëse vdekja ka ndodhur në institucionin shëndetësor publik ose privat
 2. 2. Certifikata e lindjes
 3. 3. Certifikata e martesës për ata që kanë qenë të martuar
 4. 4. Fotokopja e dokumentit të identifikimit ose dokumenti i udhëtimit i personit për të cilin kërkohet certifikata
 5. 5. Dëshmia e dy dëshmitarëve që e kanë parë me sy të vdekurin ose e kanë bërë identifikimin e kufomës pa ndonjë

dyshim nëse vdekja ka ndodhur jashtë institucionit shëndetësor

 1. 6. Certifikata e vdekjes internacionale, apo dokumenti i barasvlefshëm i lëshuar, nga shteti ku ka ndodhur vdekja
 2. 7. Tarifa Komunale 2 Euro

Vërejtje: Regjistrimi i mëvonshëm i vdekjeve në regjistrin e të vdekurve, bëhet me vendim të Zyrës së Gjendjes

Civile.

Kriteret për regjistrimin e mëvonshëm të vdekjeve në rastet kur nuk është e regjistruar lindja dhe vdekja

 1. 1. Fotokopja e dokumentit të identifikimit ose ndonjë dokument tjetër që e dëshmon identitetin e tij
 2. 2. Dëshmia e dy dëshmitarëve që e kanë parë me sy të vdekurin ose e kanë bërë identifikimin e kufomës pa ndonjë dyshim nëse vdekja ka ndodhur jashtë institucionit shëndetësor
 3. 3. Tarifa Komunale 2 euro

Vërejtje: Regjistrimi i mëvonshëm i vdekjeve në rastet kur nuk është e regjistruar lindja dhe vdekja bëhet më vendim të Zyrës së Gjendjes Civile

VËRTETIME

Vërtetim vend-qëndrimi

 1. 1. Pasaporta valide e palës që kërkon vërtetimin-fotokopje
 2. 2. Letërnjoftimi i nikoqirit-pronarit të shtëpisë ose banesës-fotokopje 3. Dëshmia e nikoqirit mbi pronësinë- shfrytëzimin e shtëpisë-banesës-fotokopje. Tarifa Komunale 2 euro

Dëshmia e Vdekjes

1.Certifikata e vdekjes

2.Fletëposedimi nga kadastra

3.Ekstraktet e lindjes për të gjithë anëtarët e familjes që marrin pjesë në trashëgimi

4.Dëshminë mund ta merr familjari ose personi i autorizuar nga familjarët (autorizimi duhet të jetë i noterizuar)

5.Tarifa Komunale  1 Euro

Korrigjimi i emrit Personal

Procedura e korrigjimit të emrit personal

1.Shtetasi i cili dëshiron ta bëj korrigjimin e emrit personal, kërkesën e bën në Komisionin eZyrës së Gjendjes Civile aty ku vërehet se në emrin personal është bërë gabim gjatë regjistrimit në regjistrat e gjendjes civile.                                                                                 34
2. Për korrigjimin e emrit personal vendos Komisioni i Zyrës përgjegjëse të Gjendjes Civile.
3. Vendimin për korrigjimin e emrit personal, e zbaton në sistem elektronik.

4. Të Gjendjes Civile, Zyra e Gjendjes Civile në të cilën ndodhet regjistri përkatës.
Kriteret për korrigjimin e emrit personal për shtetasit
1. Shtetasi i Republikës së Kosovës mund ta korrigjoj emrin personal në bazë të kërkesës nëse i plotëson kriteret si në vijim:
1.1. Nëse kërkesa për korrigjimin e emrit personal bëhet nga pala personalisht ose nga personi i autorizuar, ndërsa për fëmijën prindi ose kujdestari.
1.2. Nëse kërkesa për korrigjim nuk e ndryshon kuptimin dhe përmbajtjen e emrit personal

Dokumentet e nevojshme për korrigjimin e emrit personal në regjistrat e gjendjes civile
1. Kërkesa për korrigjimin e emrit personal bëhet duke i ofruar dokumentet si në vijim:
1.1. Kërkesën e plotësuar (shih shtojcën 3 dhe 4);
1.2. Dokumentin e identifikimit;1.3. Certifikatën e lindjes;
1.4. Ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile;
1.5. Vërtetimin nga arkiva;
1.6. Kopjen e regjistrit fizik (nëse ka gabime në regjistrin e martesës dhe vdekjes);
1.7. Dokument tjetër që provon gabimin material.

Tarifa Komunale  2 Euro

Dokumentet e nevojshme për ndërrimin e emrit personal për shtetasit e moshës 
madhore
 

1. Kërkesa për ndërrimin e emrit personal bëhet personalisht duke i ofruar dokumentet
si në vijim:

1.2 Dokumentin e identifikimit;
1.3. Certifikatën e lindjes;
1.4. Ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile;
1.5. Vërtetimin nga arkiva (duke përfshirë historikun e ndryshimeve për emër dhe mbiemër të pasqyruara në regjistrin fizik të lindjes).
1.6. Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime te vendbanimit aktual, dhe vërtetimin e vendbanimit te mëparshem, nëse pala ka bërë ndërrim të vendbanimit si dhe vërtetimin nga vendi i lindjes;
1.7. Vërtetim nga policia për verifikimin e së kaluarës kriminale;

1.8. Vërtetim nga administrata tatimore se nuk ka borxh ndaj shtetit;
1.9. Vërtetim i tatimit në pronë që ka kryer të gjitha obligimet tatimore në pronë.

Tarifa Komunale  5 Euro

 

Dëshmitë e kërkuara për ndërrimin e emrit personal të fëmijës 

1. Kërkesa për ndërrimin e emrit personal për fëmijë, bëhet nga prindi ose kujdestari
duke i ofruar dëshmitë si në vijim:

1.2. Dokumentin e identifikimit të fëmiut dhe prindit apo kujdestarit;
1.3. Deklaratën e të dy prindërve ose të kujdestarit;
1.4. Certifikatën e lindjes;

1.5. Ekstraktin nga regjistri qendror i gjendjes civile për fëmijën;
1.6. Vërtetimin nga arkiva;
1.7. Certifikatën e vendbanimit të prindit;

1.8. Nëse prindërit jetojnë të ndarë, ndërrimin e emrit personal të fëmijës mund ta kërkojë njëri nga prindërit te i cili jeton fëmija, respektivisht atij të cilit i është caktuar përkujdesja dhe edukimi;
1.9. Nëse ndërrimin e emrit personal të fëmijës e kërkon kujdestari, atëherë pëlqimin duhet ta jap edhe qendra kompetente për punë sociale;
1.10. Prezenca dhe pëlqimi i fëmijës është i domosdoshëm nëse është mbi moshën dhjetë (10) vjeçare, përveç rasteve kur fëmia ka smundje psiqike.
1.11. Pëlqimi i prindit tjetër nuk është i nevojshëm, nëse vendqëndrimi i tij nuk dihet, apo nëse i është marrë zotësia për veprim apo e drejta prindërore.

Tarifa Komunale  5 Euro

 

Njohja dhe zbatimi i vendimeve të lëshuara në shtetet tjera për ndërrimin e 
emrit personal të shtetasit kosovar 

1. Shtetasi kosovar i cili ka një vendim për ndryshimin e emrit personal i nxjerrë nga

shteti i huaj, mund të bëj kërkesë për njohjen e atij vendimi në Zyrën e Gjendjes Civile ku e ka vendbanimin.

Vendimi i shtetit të huaj duhet të jetë ipërkthyer në njërën nga gjuhët zyrtare tëRepublikës së Kosovës.

3. Shtetasi kosovar përveç vendimit të shtetit të huaj, duhet të sjellë edhe vërtetimin nga Policia e Kosovës për të kaluarën kriminale dhe dokumentin nga gjykata që nuk është nën hetime si dhe duhet t’a sjell dokumentin e identifikimit të shtetit të huaj (pasaportë apo dokument identifikimi që dëshmon qëndrimin e tij/saj ligjshëm në shtetin përkatës).
4. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile përmes postës elektronike i përcjell Komisionit të themeluar nga Ministri për verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit personal të gjithë dokumentacionin nga paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij neni.
5. Komisioni i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme për verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit personal e verifikon përmes komunikimit të saj të gjithë dokumentacionin në bazat e të dhënave të ARC-së.

6.Komisioni i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme për verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit personal i kthen përgjigje në Komisionin e Zyrës përkatëse të Gjendjes Civile përmes postës elektronike brenda 15 ditëve të punë

7. Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civile
vendos mbi bazën e përgjigjes nga Komisioni i themeluar nga Ministri i Punëve të Brendshme për verifikimin e kërkesave për ndërrim të emrit personal për njohjen apo refuzimin e vendimit të huaj.

8. Nëse Komisioni i Zyrës së Gjendjes Civilevendos për njohjen e vendimit të huaj,
dokumentet e palës siç janë: letërnjoftimi, pasaporta dhe patentë shoferi i Republikës së Kosovës me të dhënat e mëhershme, i përcjell tek Komisionet për Shkatërrimin e Dokumenteve në Agjencinë e Regjistrimit Civil.
9. Pala e pakënaqur me vendimin e Komisionit të Zyrës së Gjendjes Civile mund të parashtroj ankesë në Komisionin për Shqyrtimin e Ankesave në ARC.
Tarifa Komunale  5 Euro

Vërejtje:

Në raste të caktuara Zyra e Gjendjes Civile, mbanë të drejtën që nga pala të kërkojnë dokumentacion plotësues i cili është i nevojshëm për rastin.