Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Shërbim me Qytetarë Kërkesat dhe Aplikacionet

Fushëveprimtaria e Zyrës

  • Pranohen palët  ku u ofrohen këshillat e duhura lidhur me realizimin e të drejtës;
  • Paraqet udhëzimet për sjelljen e dokumenteve plotësuese, që i bashkëngjiten aplikacionit;
  • Ndihmon palët në plotësimin e aplikacioneve;
  • Pranon, përpunon dhe regjistron kërkesat (aplikacionet) e palëve;
  • I jepet palës numri klasifikues mbi dorëzimin e aplikacionit;
  • Regjistrohen të dhënave të aplikacioneve në evidencën përkatëse;
  • I përcjell aplikacionet për shqyrtimin dhe vendosje; i dorëzon palës përgjigjen në aplikacionin
  • apo vendimin e nxjerrë në procedurën administrative;
  •  Pranon ankesat e palëve ndaj vendimeve të shkallës së parë dhe kujdeset për procedurën e mëtejme.

Udhëheqës i Sektorit

Tel: 038 200 41 024
e-mail:@rks-gov.net

Fatime Hoxha-Zyrtare për Shërbime me Qytetarë
Tel: 038 200 41 086
e-mail: fatime.hoxha@rks-gov.net

Rafet Hasani-Zyrtar për Shërbime me Qytetarë
Tel: 038 200 41 085
e-mail: rafet.hasani@rks-gov.net

Zyrtare për Shërbime me Qytetarë
Albana Hyseni
Tel: 038 200 41 024
e-mail:albana.hyseni@rks-gov.net

Kosovare Namani-Zyrtare për Shërbime me Qytetarë
Kosovare Namani
Tel: 038 200 41 024
e-mail: kosovare.namani@rks-gov.net

 

Kërkesat dhe Aplikacionet 

DBF-Formulari për kërkesë apo ankesë

DREJTORIA E ADMINISTRATËS-Formulari për kërkesë apo ankesë

DREJTORIA E ARSIMIT-Formularë për kërkesë apo ankesë

DSHMS-Kërkesë për letër rekomandim

DSHMS- Formulari për kërkesë apo ankesë

DSHMS-Kërkesë për ndihmë nga subvencionet Komunale.

DBPZHR-Formulari për kërkesë apo ankesë

DBPZHR-Kërkesë për lejimin e prerjer së drunjëve në pronë private

DI- Formulari për kërkesë apo ankesë

DKRS- Formulari për kërkesë apo ankesë

DPKGJ-Formularë për kërkesë apo ankesë

DPUMM- Formulari për kërkesë apo ankesë

DPUMM-Kërkesë për marrjen e lejes mjedisore  komunale 

DPZHE- Formulari për kërkesë apo ankesë

DSHPMSH- Formulari për kërkesë apo ankesë

ZYRA E KRYETARIT- Formulari për kërkesë apo ankesë

KUVENDI KOMUNAL-Formulari për kërkesë apo ankesë

ZYRA E PERSONELI- Formulari për kërkesë apo ankesë

Aplikacioni-per-bursa

Kërkesë për punësim

Aplikacion punësimi për mësimdhënës

Aplikacioni për punësim për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të shkollave si dhe Formulari H dhe I