Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

 
Durim Salihu
Datëlindja:07.05.1970
Vendbanimi:Podujevë
Fakulteti i Arkitekturës
Pozita:Drejtor i Drejtorisë për Inspeksion
e_mail:durim.salihu@rks-gov.net
Tel:038 200 41-011
Fushëveprimtaria e Drejtorisë
 • Drejtoria e Inspeksionit kryen punë dhe detyra të mbikëqyrjes inspektuese në sferat;
 • qarkullimin e mallrave
 • hotelierin
 • ndërtimtarinë
 • komunikacionin
 • bujqësinë
 • veterinarinë dhe mbrojtjen e kafshëve nga sëmundjet
 • mbrojtjen shëndetësore dhe mbrojtjen ne pune
 • shërbimet komunale
 • pylltarinë
 • ambientin
 • tregjet
 • kryen te gjitha punët e caktuara me ligje dhe me vendimet e kuvendit te komunës

  Kontakti: 038/200 41-010