Republika e Kosoves

Podujevë

Sektori për Shërbim me Qytetarë Kërkesat dhe Aplikacionet

  • Pranohen palët  ku u ofrohen këshillat e duhura lidhur me realizimin e të drejtës;
  • Paraqet udhëzimet për sjelljen e dokumenteve plotësuese, që i bashkëngjiten aplikacionit;
  • Ndihmon palët në plotësimin e aplikacioneve;
  • Pranon, përpunon dhe regjistron kërkesat (aplikacionet) e palëve;
  • I jepet palës numri klasifikues mbi dorëzimin e aplikacionit;
  • Regjistrohen të dhënave të aplikacioneve në evidencën përkatëse;
  • I përcjell aplikacionet për shqyrtimin dhe vendosje; i dorëzon palës përgjigjen në aplikacionin apo vendimin e nxjerrë në procedurën administrative;
  •  Pranon ankesat e palëve ndaj vendimeve të shkallës së parë dhe kujdeset për procedurën e mëtejme.

 

Drejtoria e Arsimit-Formulari për kërkesë apo ankesë

Drejtoria e Administratës-Formulari për kërkesë apo ankesë

DBF-Formulari për kërkesë apo ankesë

DBPZHR-Formulari për kërkesë apo ankesë

DBPZHR-Formulari për kërkesë apo ankesë

DI-Formulari për kërkesë apo ankesë

DKRS-Formulari për kërkesë apo ankesë

DSHPMSH-Formulari për kërkesë apo ankesë

DPUMM-Formulari për kërkesë apo ankesë

DPUMM-Kërkesë për leje ndërtimore (Kategoria e I-rë dhe e II-të)

DPUMM-Kërkesë për leje ndërtimore (kategoria e I-rë)

DPUMM-Kërkesë për leje ndërtimore (Kategoria E II-të)

DPUMM-Kërkesë për leje rrënimi

DPZHE-Formulari për kërkesë apo ankesë

DSHMS-Formulari për kërkesë apo ankesë

DSHMS- Kërkesë për Letër rekomandim.

DSHMS-Kërkesë për ndihmë nga subvencionet Komunale

DPKGJ-Formulari për kërkesë apo ankesë

DBPZHR- Kërkesë për lëshimin e lejes për prerjen e drunjëve në prona private

Kuvendi Komunal-Formulari për kërkesë apo ankesë

Udhëheqësi i Personelit -Formulari për kërkesë apo ankesë

Aplikacion për mënsimdhënës

Aplikacion për punësim

Kerkesa per leje mejdisore