Republika e Kosoves

Podujevë

Zyra e Teknologjisë Informative

Qëllimi i vendit të punës

Mirëmbajtja dhe avancimi i teknologjisë informative.

Detyrat kryesore:

  • Mirëmbajtjen dhe funksionimin e serverëve në Zyrën e TI

dhe në përgjithësi të aparaturës, gjegjësisht të stabilimenteve të teknologjisë

informative në zyrat e Administratës komunale;

  • Kujdesin dhe përcjelljen në vazhdimësi për funksionimin e rrjetit LAN, VPN si dhe atij Shtetëror;
  • Intervenimet sipas kërkesave të zyrtarëve, në të gjitha rastet, për evitimin e prishjeve teknike në drejtim të funksionalizimit të pajisjeve të TI;
  • Bashkëpunimin e ngushtë me ASHI (Agjensioni i Shoqërisë së Informacionit)/ MAP, për furnizim me softuer të licencuar për serverët dhe kompjuterët e Administratës komunale;
  • Popullimin, mirëmbajtjen dhe freskimin e Ueb-Faqes zyrtare;
  • Instalimin e softuerëve më të avancuar;
  • Instalimin e aplikacioneve te zyrtarët siç janë: Gjendja Civile, E-Pasuria, Free Balance, Pro-Tax (tatimi në Pronë), SIMBNJ, (Sistemi Menaxhimit të Burimeve Njerëzore), EFR (Aplikacioni për Grante Bujqësore), SMIA (Sistemi i Menaxhimit të Informatave në Arsim), SESSH(Shëndetësor);
  • Menaxhimin e aplikacioneve siç janë: Intraneti, SMAED(Sistemi i Menaxhimit dhe Arkivimit Elektronik të Dokumenteve), SMVP(Sistemi i Menaxhimit të Vijueshmërisë në Punë), E-Mail Zyrtar,

– kryen edhe punë tjera të caktuara nga Drejtori i  Drejtorisë për Administratë.

Kontakti:  038 200 41-088
                     038 200 41-100
                     038 200 41-111