Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

EMRI: BEDRI MAÇASTENA

Drejtor i Drejtorisë së Inspeksionit

Datëlindja: 17.07.1981

Vendbanimi: Rr. Zahir Pajaziti, 11000 Podujevë

Edukimi: BSc of Telecommunications

e-mail:bedri.maqastena@rks-gov.net

Tel:038 200 41-010

Përvoja e punës: 2006–2018 STARLINK Podujeve , 2007– 2008 ,mësimdhënë  i lëndës së IT në Shkollën e Mesme Teknike “Fan S. Noli” Podujeve, 2018– 2021 në Artmotion, Prishtinë.

Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 • Drejtoria e Inspeksionit kryen punë dhe detyra të mbikëqyrjes inspektuese në sferat;
 • qarkullimin e mallrave
 • hotelierin
 • ndërtimtarinë
 • komunikacionin
 • bujqësinë
 • veterinarinë dhe mbrojtjen e kafshëve nga sëmundjet
 • mbrojtjen shëndetësore dhe mbrojtjen ne pune
 • shërbimet komunale
 • pylltarinë
 • ambientin
 • tregjet
 • kryen te gjitha punët e caktuara me ligje dhe me vendimet e kuvendit te komunës