Republika e Kosoves

Podujevë

Drejtori

Durim Salihu

Datëlindja:07.05.1970

Vendbanimi:Podujevë

Fakulteti i Arkitekturës

Pozita:Drejtor i Drejtorisë për Inspeksion

e_mail:durim.salihu@rks-gov.net

Tel:038 200 41-011

Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 • Drejtoria e Inspeksionit kryen punë dhe detyra të mbikëqyrjes inspektuese në sferat;
 • qarkullimin e mallrave
 • hotelierin
 • ndërtimtarinë
 • komunikacionin
 • bujqësinë
 • veterinarinë dhe mbrojtjen e kafshëve nga sëmundjet
 • mbrojtjen shëndetësore dhe mbrojtjen ne pune
 • shërbimet komunale
 • pylltarinë
 • ambientin
 • tregjet
 • kryen te gjitha punët e caktuara me ligje dhe me vendimet e kuvendit te komunës

Kontakti: 038/200 41-010