Republika e Kosoves

Podujevë

 

Kontratë-Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit

Kontratë-Blerja e ormatësve të ujit 

Kontratë-Asfaltimi i rrugës Lagja e rreziqeve në fshatin Llaushë

Kontratë-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Dyz 

Kontratë-Infrastruktura përcjellëse për shtëpitë e rasteve sociale në Lagjen e Dëshmorëve -kyqja në rrjetin furnizues elektroenergjetik

Kontratë-Ndërtimi dhe ndriqimi  në rrugët e periferisë së qytetit 

Kontratë-Ndërtimi i trotuareve në disa lokacione (Dumnicë e Poshtme , Peran, halabak, Sfeçël, Sekiraqë, nga dalja e qytetit -Surkish , Batllavë-Gërdofc

Kontratë-Renovimi i objekteve shëndetësore të QKMF-së në Podujevë dhe ambulancave shëndetësore në terren

Kontratë-Blerja e kompjuterëve dhe pajisjeve të IT-sëK

Kontratë-Furnizim me klima për QKMF

Kontratë-Ndërtimi i ujësjellësit për shkollën “Aleksandër Xhuvani” dhe lagjen llugaliu

Kontratë-Furnizim me uniforma dimërore për SHZSH

Kontratë-Ndërtimi i fushës sportive në SHFMU” Pavarësia ” Sibofc

Kontratë-Ndërtimi i Platos (oboorrit) dhe rrethojës të objektit SHZSH

Kontratë-Ndërtimi i kalesave , urave të vogla mureve mbrojtëse (loto I dhe II)

Kontratë-Ndërtimi i ndriqimit publik në magjistrale nga dalja e qytetit deri te shkolla Shtedim

Kontratë-Rregullimi i hapësirës publike kulmi i objektit kolektiv në qytet

Kontratë-Hartimi i projektitn zbatues “Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në fshatin Orllan”

Kontratë-Blerja e një fotoaparati dhe pajisjeve përcjellëse për nevojat e zyhrës së komunikimit me publikun 

Kontratë-Ndërtimi i urave në lumin Batllavë( te shkolla e re Batllavë dhe në lagjen Kadriu-Bellopojë)

Kontratë-Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumenjëve (ndërtimi i murit mbrojtë)në fshatin Metehi

Kontratë-Zgjerimi i shtratit  nga lumi9 Llap përgjatë fshatrave Penuhë ,Konushefc, Gllamnik, Llpashticë

Kontratë-Larja e automjeteve zyrtare të institucioneve  komunale 

Kontratë-Meremetimi i shtratit të lumenjëve, prrockave dhe meremetimi i kanaleve atmosferike 

Kontratë-Zgjerimi i shtratit të lumit Kaqanolli 

Kontratë-Ndërtimi i rrugëve me zhavor dhe rregullimi i infrastrukturës së varrezave (rrugët me zhavor)

Kontratë-Rrënimi i objekteve pa leje ndërtimi dhe largimi i tezgave e kiosqeve ilegale 

Kontratë-Furnizimi me pajisje mjekësore për nevoja të QKMF-së 

Kontratë-Asfaltimi i rrugës lidhëse Buricë-Penuhë dhe asfaltimi i disa rrugëve në Sfeçël 

Kontratë-Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Ballofc 

Kontratë-Kolektori i ujërave të zeza Lupç i Poshtëm -Majac (faza I) dhe ndërtimi fekal në Lupç i Epërm

Kontratë-Zgjerimi i shtratit të lumit nga lumi Llap përgjatë fshatrave Penuhë, Konushevc, Gllamnik , Llpashticë

Kontratë-Furnizim me sistemin e ujitjes dhe pajisjeve tjera nga projekti për kultivimin e dredhzës 

Kontratë-Intervenimi për raste emergjente -ndërtimi i trotuareve në Shajkofc (kthesa afër xhamisë)

Kontratë-Asfaltimi i rrugës në fshatin Repë dhe Peran 

Kontratë-Studimi i fizibilitetit deh ngritja e Strategjisë 2019/21 në sektorin e turizimit në Komunën e Podujeves 

Kontratë-Rregullimi i hapësirave publike me kubëza betoni te objekti i Komunës

Konhtratë-Asfaltimi i rrugës lidhëse Buricë-Penuhë dhe asfaltimi i rrugëve në Sfeçël 

Kontratë-Rregullimi i shtrati të lumit Llap në fshatin Lupë i Poshtëm deri te Lagja Pireva 

Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Transporti dhe akomudimi i keshilltarve te KK Podujeve ne Shqiperi

Njoftim për kontratë-Furnizim me makina mjelese

Njoftim për Kontratë-Zgjerimi ,ndertimi dhe asfaltimi i rruges ”Zahir Pajaziti” së bashku me infrastrukturën përcjellëse 

Kontratë -Furnizim me material higjenik për pastrim dhe mirëmbajtje të institiucioneve komunale 

Kontratë -Asfalltimi i disa rrugeve ne Obrançë

Ndërtimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik

Larja e rrugëve, trotuareve, shesheve dhe hapësirave tjera publike

Njoftimi për Kontratë-Rregullimi i disa hapsirave në objektin e ri të Komunës

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Ndërtimi, shtimi, rritja dhe mirëmbajtja (në pronën publike të qytetit) parqeve, hapësirave të reja
të gjelbëruara, kopshteve të hapura me lodra për fëmijë

Njoftimi për nënshkrimin e Kontratës-Transporti i nxënësve në relacionet sipas Lloto 1 deri ne 9

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Furnizim me qarqafa dhe uniforma për punëtorët e QKMF-së

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lladofc – Dumosh

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfaltimi i rrugëve dhe rrugicave në disa lagje të qytetit (loto I)

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Blerja e dy autoambulancave për bartjen e pacientëve me hemodializë

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Furnizim me makina mjelëse

Njoftimi për nenshkrimin e kontratës-Shenjëzimi vërtikal dhe horizontal

 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndërtimi i ndriçimit publik në rrugët e qytetit

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfaltimi i rrugëve në fshatin Godishnjak – Lluzhan

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Ndërtimi i ndriçimit publik në Kërpimeh dhe Orllan 

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës- Furnizim me pelet për QKMF dhe shkolla

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sibofc

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfalltimi i rrugës në fshatin Repë dhe Peran

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-Asfalltimi i rrugës në lagjen Zhitia në fsh.Lluga

Njoftimi për nënshkrimin e kontratës –Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Revuq