Republika e Kosoves

Podujevë

Draft Harta Zonale e Komunës së Podujevës  2022-2030

Njoftim për hapjen e shqyrtimit publik -Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vendimi për vënien në shqyrtim publik

Draft Harta Zonale e Komunës së Podujevës 2021-2029

Vlerësimi Startegjisk Mjedisor i Hartës Zonale të Komunës së Podujevës

Pelqimi i  Vlerësimit Strategjik (VSM)

Harta e banimit në vendbanimin urban-Podujevë

Pjesa Grafike

Raporti përfundimtar i shqyrtimit publik

Raporti i Shqyrtimit Publik për Projekt Hartën Zonale të Komunës së Podujevës 2021-2029 -27/01/2022

Kërkesa (grup qytetarësh) 27.01.2022