Republika e Kosoves

Podujevë

Historiku

Komuna e Podujevës, shtrihet në verilindje të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 633 Km2. Në bazë të disa vlerësimeve ka rreth 135.000 banorë.
Përbëhet nga 76 fshatra, me 213 banorë në një Km2.
23.859 nxënës ndjekin mësimet në të gjitha nivelet e arsimit, të ndara në 36 SHFMU (Shkolla fillore të mesme e të ulëta), tri SHML (Shkolla të mesme të larta) dhe një qerdhe për fëmijë. Me gjithsej 1463 të punësuar.
Operojnë 3116 biznese me rreth 10.000 të punësuar. Numri më i madh i këtyre bizneseve janë të orientuara ne veprimtari tregtare, shërbyese dhe zejtare.
Nga gjithsej 63.259 Ha të sipërfaqës së Komunës, fondi i tokës bujqësore merr pjesë me 33.295 Ha, nërsa me pyje janë të mbuluara 25.968 Ha. Me investime të reja dhe ruajtjen e këtij fondi të tojkës bujqësore garantohet një bazë e mirë për zhillimin ekonomik të komunës.