Republika e Kosoves

Podujevë

LIGJI  Nr. 06/L-011 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK