Republika e Kosoves

Podujevë

   LIGJI  Nr. 06/L-011 PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESIT NË USHTRIMIN E FUNKSIONIT PUBLIK 

  Udhëzues për Administrimin e Konfliktit të Interesit në shërbimin publik

Udhëzuesi Praktik për autoritetet përgjegjëse lidhur me parandalimin e konfliktit të interesit në instucionet publike