Republika e Kosoves

Podujevë

Fletushka Për Qasje në Dokumente Publike

Ligji Nr.03-L-215 Për Qasje në Dokumenta Publike

 

Formularët për Qasje në Dokumente Publike

Formulari për pranimin e kërkesës me e-mail

Formulari për pranimin e kërkesës me shkrim

Formulari i kërkesës për qasje në dokumente publike

Formulari i vendimit për lejimin e qasjes në dokumente publike

Formulari i vendimit mbi refuzimin e qasjes në dokumente publike

Formulari për informata shtesë rreth kërkesës mbi qasjen në dokumente publike

Formulari për informimin e kërkuesit për marrjen e dokumentit publik

Formulari për lejimin e qasjes së pjesshme në dokumentet publike

Formulari për njoftimin për përcjelljen e kërkesës në institucionin tjetër

 

Raportet

Raporti janar – dhjetor 2018
Raportim janar-dhjetor 2017
Raporti janar – dhjetor 2016
Raporti prill-qeshor 2015
Raporti korrik-shtator 2015
Raporti vjetor 2015

 

Personi kontaktues:

Sabedin Namani

Tel: 038/200 41023          044/422-062

e_mail: sabedin.namani@rks-gov.net