Republika e Kosoves

Podujevë

BROSHURË INFORMATIVE  LIDHUR ME TË DREJTAT E QYTETARËVE QË BUROJNË NGA LIGJI NR. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE
PUBLIKE

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE_

Ligji_NR._03_L-215_PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE 

Formular per Raportim shkurt- shtator 2019

Formulari për pranimin e kërkesës me shkrim

Formulari për pranimin e kërkesës me e- mail

Formulari i kërkesës për qasje në dokumente publike

Formulari i vendimit për lejimin e qasjes në dokumente publike

Formulari i vendimit mbi refuzimin e qasjes në dokumente publike

Formulari për informata shtesë rreth kërkesës mbi qasjen në dokumente publike

Formulari për informimin e kërkuesit për marrjen e dokumentit publik

Formulari për lejimin e qasjes së pjesshme në dokumentet publike

Formulari për njoftimin për përcjelljen e kërkesës në institucionin tjetër

 

Raportet 2019
Formular për raportim janar – mars  2019
Formular për raportim prill-qershor 2019

Formular per Raportim shkurt- shtator 2019

Formular per Raportim korrik- shtator 2019

Raportet 2018

Formular për raportim janar – mars 2018

Formular për raportim prill – qershor 2018

Formular për raportim korrik-shtator 2018

Formular per Raportim janar – dhjetor 2018

Raportet 2017
Formular për raportim janar – mars 2017

Formular për raportim prill – qershor 2017

Formular për raportim korrik- shtator 2017

Formular për raportim janar-dhjetor 2017

Raportet 2016

Formular per Raportim Janar- Mars 2016

Formular per Raportim prill-qershor 2016

Formular per Raportim janar – dhjetor 2016

Raportet 2015
Raporti prill-qeshor 2015
Raporti korrik-shtator 2015
 Raporti vjetor 2015

 

Personi kontaktues:

Sabedin Namani

Tel: 038/200 41023          044/422-062

e_mail: sabedin.namani@rks-gov.net