Republika e Kosoves

Podujevë

BROSHURË INFORMATIVE  LIDHUR ME TË DREJTAT E QYTETARËVE QË BUROJNË NGA LIGJI NR. 06/L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE
PUBLIKE

BROSHURË INFORMATIVE PËR ZYRTARËT PËRGJEGJËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE_

Ligji_NR._03_L-215_PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE 

 

Formulari për pranimin e kërkesës me shkrim

Formulari për pranimin e kërkesës me e- mail

Formulari i kërkesës për qasje në dokumente publike

Formulari i vendimit për lejimin e qasjes në dokumente publike

Formulari i vendimit mbi refuzimin e qasjes në dokumente publike

Formulari për informata shtesë rreth kërkesës mbi qasjen në dokumente publike

Formulari për informimin e kërkuesit për marrjen e dokumentit publik

Formulari për lejimin e qasjes së pjesshme në dokumentet publike

Formulari për njoftimin për përcjelljen e kërkesës në institucionin tjetër

 

Raportet 2022

Raporti vjetor për qasje ne dokumente publik për vitin 2022

Raportet 2021

Raport lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike janar-dhjetor 2021

Raport  lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike janar – shtator 2021

 

Raportet 2020

Raport vjetor lidhur me kërkesat për qasje në dokumente publike

Raport lidhur me kërkesat për qasje në qokumentet publike-Janar-Qershor

 

Raportet 2019

Formular per Raportim shkurt- shtator 2019

Formular për raportim janar – mars  2019

Formular për raportim prill-qershor 2019

Formular per Raportim shkurt- shtator 2019

Formular per Raportim korrik- shtator 2019

 

Raportet 2018

Formular për raportim janar – mars 2018

Formular për raportim prill – qershor 2018

Formular për raportim korrik-shtator 2018

Formular per Raportim janar – dhjetor 2018

 

Raportet 2017

Formular për raportim janar – mars 2017

Formular për raportim prill – qershor 2017

Formular për raportim korrik- shtator 2017

Formular për raportim janar-dhjetor 2017

 

Raportet 2016

Formular per Raportim Janar- Mars 2016

Formular per Raportim prill-qershor 2016

Formular per Raportim janar – dhjetor 2016

 

Raportet 2015

Raporti prill-qeshor 2015

Raporti korrik-shtator 2015

Raporti vjetor 2015

 

Personi kontaktues:
Sabedin Namani
Tel: 038/200 41023          044/422-062
e_mail: sabedin.namani@rks-gov.net