Republika e Kosoves

Podujevë

Procesverbal nga takimi publik me qytetarë i mbajtur me 22 dhjetor 2022-Realizimi i projekteve dhe aktiviteteve të parapara për vitin 2022

Raporti&Procesverbali nga  diskutimi publik  për Propozim Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal për vitin  2023-2025

Procesverbal i dëgjimit publik për sektorin e Urbanizmit dhe Shërbimeve Publike

Procesverbali i dëgjimit publik për sektorin e Kulturës dhe Bujqësisë

Procesverbal i dëgjimit publik me qytetarë për buxhetin e viti 2022-2023 në fshatin Batllavë

Procesverbal i dëgjimit publik me qytetarë për buxhetin e vitit 2022-2023 në fshatin Gllamnik

Procesverbal i debatit publik me qytetarë për buxhetin e vitit 20220-2023 në fshatin Bradash

Procesverbal i dëgjimit publik me qytetarë për buxhetin e viti 2022-2023 në fshatin Sfeqël

Procesverbal i diskutimit publik me gratë “Buxhetimi Gjinor “

Raporti&Procesverbalet mbi dikutimin publik për Propozim Rregulloren e orarit te punës së bizneseve që operojnë në territorin  e Komunës së Podujevës

Procesverbal nga diskutimi publik për-Kornizën Afatmesme Buxhetore në fshatin Orllan

Proceverbal nga dëgjimi publik me qytetarë për Kornizën Afatmesme Buxhetore në fshatin Kerpimeh

Procesverbal nga diskutimi publik me qytetarë për Kornizën Afatmesme Buxhetore në fshatin Lluzhan

Procesverbal nga Diskutimi publik me qytetarë 2022-Draft Rregullorja e punës së biznesve që operojnë në territorin e Komunës së Podujevë.

Procesverbal nga diksutimi publik me biznese-Draft Rregullorja e punës së Bizneseve që operojnë në territorin e Komunes se Podujeves

Procesverbal nga diskutimi  publik me qytetarë i mbajtur më 27 qershor 2022 (publikuar më 22.07.2022)

Procesverbali i dëgjimit publik për sektorin e Urbanzimit dhe Shërbimeve Publike  

Prceserbali degjimit publike për Kornizës Afatmesme Buxhetore 2023-2025 në Sektorin e Arsimi dhe të Shendetësisë

Procesverbali-nga-diskutimi-publik-per-Propozim-Rregulloren-per-menyren-dhe-kushtet-e-shfrytezimit-te-Palestres-Sportive-Hakif-Zejnullahu

Raporti&Procesverbali nga takimi publik me qytetarë dhe punëtor-arsimor i mbajtur më 15 mars 2022 

Procesverbal nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 20.12.2021

Procesverbal nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 24 qershor 2021:Realizimi i projekteve dhe aktiviteteve të parapara në gashtëmujorin e parë të vitit 2021, projektet dhe aktivitetet që janë në proces, si dhe ato të planifikuara për realizim

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 24.05.2021:Propozim Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 20.05.2021:Propozim Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 20.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 19.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 18.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 17.05.2021:Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga diskutimi publik për Propozim Rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve

Procesverbal i mbajtur me 23 mars 2021 në debat publik për Propozim Rregulloren për dhënien në shfrytëzim për një vit të pronës së paluajtshme të Komunë së Podujevës 

Procesverbal i i mbajtur në takimin debat me qytetarë rreth Rregullores së punës së Teatrit “Avdush Hasani”, mbajtur më datën 10.05.2021

Raporti i Diskutimit Publike i Rreguillores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për orarin  e biznesve

Raport i diskutimit Publik i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa, tarifa dhe gjoba komunale

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 18 qershor 2020

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e fshatit Majac dhe fshatrave për rreth, mbajtur më dt.18.06.2020.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e  fshatit Shajkofc  mbajtur më 18.06.2020

Ekstrakt nga  procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e fshatit Pollatë dhe fshatrave për rreth, mbajtur më dt.17.06.2020.

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 17 dhjetor 2019

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Lluzhanit dhe fshatrave përreth, mbajtur më 09 gusht 2019

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Sfeçlës dhe fshatrave përreth, mbajtur më 08 gusht 2019 

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Kërpimehut dhe fshatrave përreth, mbajtur më 07 gusht 2019.

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 21 qershor 2019.

Ekstrakt i procesverbalit  nga dëgjimi buxhor me qytetarë për  Kornizën Afatmesme Buxhetore  2020-2022

Ekstrakt i procesverbalit  nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 12  dhjetor 2018

Ekstrakt nga procesverbalit i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Kërpimehut , mbajtur më 12.06.2018

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Lluzhanit , mbajtur më 13.06.2018.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me qytetarë të  e Podujeves dhe fshatrave përrreth  , mbajtur më 14.06.2018

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 27 qershor 2018 

Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur më 23 mars 2016

Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 05 shkurt 2016