Republika e Kosoves

Podujevë

Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Hamdi Jaha

Datëlindja:28.09.1964

Vendbanimi:Sfeçël

Fakulteti i Ndërtimtarisë

Pozita: Drejtor i Drejtorisë për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

e_mail:hamdi.jaha@rks-gov.net

Tel: 038 200 41-006

  Fushëveprimtaria e Drejtorisë

 • Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit  Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjell dhe studion zhvillimin hapësinor brenda territorit të komunës (sipas metodologjisë bashkëkohore);
 • Harton programe, planin zhvillimor të komunës, planin zhvillimor urban, dhe planet rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera;Ofron sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre;
 • Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;
 • Bashkëpunon me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe të komunës për hartimin e planeve hapësinore;
 • Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës;
 • Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane;
 • Përcjell planifikimin urbanistik dhe projektimin dhe merret me zbatimin e tyre;
 • Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko-arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe komunës;
 • Angazhohet për zvogëlimin gradual të ndotjes, degradimit dhe dëmit mjedisor, si dhe zvogëlimin ose ndalimin e atyre aspekteve ekonomike dhe të aktiviteteve të tjera që përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe mjedisin;
 • Bën mbrojtjen e biodiversitetit, duke tentuar arritjen e bilancit ekologjik në territorin e komunës dhe më gjerë;
 • Bën mbikëqyrjen për shfrytëzimin racional dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe të tokës prodhuese, si dhe mbrojtjen e akumulimeve gjenetike të natyrës;
 • Harton programin dhe bën mbikëqyrjen e pamjeve të vlefshme të natyrës, propozon zonat e reja për mbrojtje, mbron dhe bën rehabilitimin e diversitetit dhe vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit;
 • Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore.