Drejtoria e Arsimit

Selia e Drejtorisë: Prishtinë, Objekti i Ri i Komunës
Drejtor i Drejtorisë: Arbërie Nagavci
Arberie-Nagavci.JPG

Data e lindjes: 29.03.1970
Statusi martesor:
E martuar

Eksperienca: Znj. Nagavci  ka një përvojë të gjatë në fushën e arsimit dhe edukimit. Ajo  ka përfunduar shkollimin e lartë universitar për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, por njëkohësisht edhe Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës.
Znj. Nagavci ka filluar punën si mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë shqipe në vitin 1995 deri në vitin 2006, në shkollën fillore “Yll Morina” në Gjakovë, kurse nga viti 2006 deri në vitin 2012 ka qenë drejtoreshë e po të njëjtës shkollë. Poashtu ka qenë e angazhuar  si konsulente dhe trajnere në programe të ndryshme për arsimin. Nga viti 2010 ka qenë e angazhuar si kryefasilituese në “Programin për Arsimin Themelor” ( BEP/USAID) ku ka pasur përgjegjësinë  për dizajnimin dhe fasilitimin e kurseve, trajnimeve dhe punëtorive të ndryshme me mësimdhënës, drejtor të shkollave, përfaqësues të Këshillave drejtuese të shkollave, prindër etj. Ajo vazhdon bashkëpunimin në programe të ndryshme në fushën e arsimit dhe të drejtave të fëmijëve në programe dhe projekte të organizatave të ndryshme, si  GIZ/CDBE , Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC); Këshilli i Evropës / Drejtoria për Qytetari dhe Pjesëmarrje Demokratike / Departamenti i Edukimit; Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar ( KCIC) etj.
Gjatë punës së saj ka vijuar programe të ndryshme trajnimi dhe zhvillimi profesional  dhe është e certifikuar si trajnere dhe kryefasilituese në programe vendore dhe ndërkombëtare.

Znj. Nagavci është e martuar dhe ka dy fëmijë.

Ajo është aktiviste në Lëvizjen VETËVENDOSJE!

E-mail: arberie.nagavci@rks-gov.net
Tel: 038 231 760

Orari i punës: fillon nga 8:00 dhe përfundon në 16:00
Pranimi i palëve: E martë – E enjte prej 14:00 deri 16:00Drejtoria e Arsimit

Drejtoria e Arsimit, në kuadër të kompetencave ,autorizimeve dhe përgjegjësive ligjore,  udhëzimeve administrative të MASHT-it Statutit të Komunës ,dhe të politikave strategjike të Kryetarit të Komunës në fushën e veprimtarisë së saj, është kompetent dhe ka përgjegjësinë për  menaxhimin dhe koordinimin e strukturës së arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm (0,1,2,3 ) në Komunë në Komunën e Prishtinës;

Udhëheq, menaxhon dhe koordinon procesin e  licencimit  të çdo institucioni edukativo-arsimor publik para-universitar, në përputhje me ligjet në fuqi dhe strategjinë e MASHT-it dhe të Komunës;

Bashkëpunon me  Sektorin e Burimeve Njerëzore në procesin e punësimit të mësimdhënësve dhe personelit tjetër (ndihmës dhe mbështetës),  në pajtim me dispozitat e ligjeve në fuqi dhe me aktet nënligjore komunale dhe qendrore;

Bashkëpunon me Sektorin e Burimeve Njerëzore në procesin e përzgjedhjes së drejtorëve dhe zv,drejtorëve të institucioneve të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm (0,1,2,3), në pajtim me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi;

Në përputhje me aktet ligjore në fuqi dhe në bashkëpunim me Sektorin e Pagave menaxhon procesin e pagesave të stafit aktiv arsimor dhe stafit tjetër profesional dhe mbështetës në institucionet shkollore-arsimore të Komunës.

Në pajtim me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, planifikon dhe mbikëqyrë zbatimin e strategjive për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në Komunën e Prishtinës;

Mbikëqyrë institucionet arsimore dhe vlerëson performancën e të gjithë të punësuarit e drejtorisë dhe drejtuesve të institucioneve arsimore në nivel Komunal;

Regjistron dhe pranon nxënësit,  në pajtim me parimin e mos-diskriminimit të të gjitha formave të tij.

Regjistron  të gjitha të dhënat e nxënësve dhe evidenton, ruan dhe arkivon  dosjet e personelit arsimor dhe trupit menaxherial, në përputhje me ligjet, procedurat dhe formularët e  MASHTI;

Nxitë dhe promovon  mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e obliguar fillor dhe atë të mesëm në kushte të barazisë së plotë për të gjithë;

Konstaton dhe identifikon nevojat për ngritje të vazhdueshme profesionale të drejtorëve dhe të personelit arsimor aktiv, në pajtim me dispozitat e ligjeve në fuqi dhe mundësitë reale buxhetore për to

Organizon trajnime për mësimdhënësit dhe stafin tjetër profesional;

Harton, propozon dhe miraton  rregulloret e punës për shkolla të të gjitha niveleve në kompetencë të Komunës, duke përfshirë Kodin e mirësjelljes për stafin udhëheqës, mësimdhënësit nxënësit dhe personelin tjetër mbështetës;

Merr  vendime për ankesat kundër vendimeve të drejtorëve të shkollave të të gjitha niveleve para universitare në Komunë;

Monitoron dhe mbikëqyrë  vendimet e drejtorëve të shkollave të të gjitha niveleve;

Monitoron të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e Drejtorisë së Arsimit të Komunës së Prishtinës si organizatë buxhetore;

Mbikëqyrë shpenzimet e buxhetit, përmes kërkesës për raporte periodike nga shkollat;

Harton planin e prokurimeve për nevojat funksionale të Drejtorisë së Arsimit;

Në pajtimit me aktet ligjore në fuqi, merr pjesë  në procedurat e prokurimit të propozuara nga Drejtoria e Arsimit deri në vlerësimin e ofertave (së paku një anëtar në komision për vlerësimin përfundimtar të ofertave);

Në këshillim me drejtorët e shkollave dhe të këshillave drejtuese të shkollave miraton rregulloret për sjelljen dhe disiplinën e nxënësve;

Konstaton dhe identifikon si dhe propozon në marrëveshje me MASHT-in vendimin për themelimin, shuarjen, ndarjen apo mbylljen e institucioneve shkollore publike të niveleve 0,1,2,dhe 3 në Komunën e Prishtinës;

Nxit, ndihmon dhe inicion bashkëpunimin në mes mësimdhënësve prindërve ,nxënësve, me qëllim të ngritjes së kualitetit dhe cilësisë së mësimdhënies dhe mësim-nxënies në shkolla të cilat I menaxhon dhe mbikëqyr (shkollat publike)

Organizon, inkurajon dhe nxitë organizimin e garave të ndryshme të diturisë në mes të shkollave ,nga lëndët e shkencave natyrore dhe atyre humanitare dhe ndan shpërblime dhe mirënjohje për nxënësit dhe punëtorët arsimor të merituar;

Kujdeset për mirëmbajtjen dhe renovimin e objekteve shkollore dhe të pajisjeve të institucioneve arsimore me fonde publike.

Kujdeset, inicion dhe organizon krijimin e shërbimeve të nevojshme për nxënësit dhe mirëqenien e tyre ( ujin, ambient banjash, shërbime shëndetësore, shujta ditore etj.);

Kujdeset për mirëmbajtjen e ambienteve rrethuese të shkollave duke promovuar gjelbërimin e tyre;

Propozon dhe inicion bashkëpunimet ndër-komunale në fushën e arsimit;

Bashkëpunon me OJQ dhe shoqërinë civile si dhe me organizata qeveritare dhe jo qeveritare me qëllim të tërheqjes së donacioneve në interes të shkollave publike të të gjitha niveleve para-universitare me qëllim të avancimit dhe ngritjes së kualitetit të mësimdhënies dhe mësim-nxënies;

Për arritjen e objektivave të shëndetit publik ndërmerr aktivitete dhe zhvillon programe të përbashkëta me MASHT dhe shkollat për të nxitur kujdesin shëndetësor dhe shmangur smundejve ngjitëse dhe dukurive deveijante;

Kujdeset dhe mbështet arsimimin e fëmijëve  me nevoja të veçanta(speciale), në përputhje me masën dhe nevojat specifike të tyre;

Kryen edhe punë të tjera, në përputhje me ligjet e aplikueshme në kuadër të fushë veprimtarisë së Drejtorisë.


Me qëllim të ushtrimit të funksioneve të përcaktuara me dispozitat ligjore në fuqi, Drejtoria e Arsimit, është e organizuar në këta sektorë:
1.    Sektori i Arsimit.