Lista e përfituesve të bursave komunale 2016-2017 - 15 qershor 2017

Komisioni për përzgjedhjen e përfituesve të bursave për studentë, i formuar konform Vendimit 01 nr. 020/02-0116694/17, dt. 19.05.2017, të Kryetarit të Komunës, duke u bazuar në Rregulloren 01 nr. 110 – 41917, datë: 29.03.2013, Për ndarjen e bursave për studentë të Komunës së Prishtinës,pasi shqyrtoi të gjitha aplikacionet e arritura konform konkursit publik, sjell këtë vendim:
I. Aprovohet lista e përfituesve potencial të bursave komunale si në vijim:  KLIKO KËTU
 
II. Studentët të cilët kanë përfituar bursat komunale duhet të sjellin kopjen e xhirollogarisë bankare dhe kopjen e letërnjoftimit në Drejtorinë e Arsimit (Komuna e Re), në afat prej 10 ditësh pas shpalljes së rezultateve në faqen zyrtare 
 

RSS