Zgjedhen fituesit për shfrytëzimin e shtëpizave për "Tregun e Luleve" - 14 qershor 2017

Në bazë të Vendimit 01-020/04-0124653/17 të datës 26/05/2017 komisioni  i caktuar për shqyrtimin e kërkesave për përzgjedhjen e bizneseve për tregun e luleve, ka përpiluar lisën e bizneseve  të cilat i kanë plotësuar kriteret e parapara në thirrjen për aplikim. 
 
Njoftim  për dhënien në shfrytëzim të shtëpizave për “Tregun e Luleve”
 
1. SH.P.K “New Ventur” 
2. N.P.T  “Lulishtja Buçaj” 
3. N.SH.  “Blina & Era”
4. D.P.T. “Unique Flower” 
5. SH.P.K “Andra” 
6. N.T.P. “Las Pallmas” 
7. N.P.T  “Parajsa” 
8. N.SH “Stublla-ComM
9. N.P.SH. “Ana Farm” 
10. N.P.T. “Agro Coop” 
11. N.T.SH. “Etno-Art”  
 
 
Përfaqësuesit e bizneseve  të përzgjedhura do të kontaktohen për t`u shpjeguar lidhur me procedurat e mëtutjeshme. 
 

RSS