Republika e Kosoves

PrishtinëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i sistemit të pompimit për furnizim me ujë në ndërtesat kolektive dhe lagje
616-22-5780-5-2-1
14-06-2022 04-07-2022 Detajet
Furnzim me paisje kabinetike
616-22-5688-1-2-1
10-06-2022 05-07-2022 Detajet
Ndërtimi dhe mirmbajtja e këndëve të lodrave
616-22-6253-5-2-1
24-06-2022 13-07-2022 Detajet
Furnizim me autovetura për nevojat shëndetësore
616-22-5945-1-1-1
16-06-2022 25-07-2022 Detajet
Deratizimi për nevojat e kujdesit shëndetësor
616-22-5704-2-1-1
13-06-2022 01-07-2022 Detajet
Furnizim me mjete pune per nevojat e Komunës së Prishtinës
616-22-6024-1-2-1
17-06-2022 06-07-2022 Detajet
SHPIMI I PUSEVE DHE MONTIMI I SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 1 DHE MIRËMBAJTJA E PUSEVE DHE POMPAVE DHE SISTEMIT TË UJITJES-LLOTO 2
616-22-6147-5-1-1
23-06-2022 28-07-2022 Detajet
Ndërtimi i rrugëve-III LLOTE
616-22-6113-5-2-1
22-06-2022 14-07-2022 Detajet
Furnzim me libra për biblotekën Hivzi Sulejmani
616-22-5665-1-2-1
13-06-2022 14-07-2022 Detajet
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve te Komunës dhe te Brigadës se Zjarrfikëseve
616-22-6015-2-1-1
20-06-2022 26-07-2022 Detajet
Furnizim me letër A4 dhe A3 për zyre
616-22-6535-1-3-6
01-07-2022 06-07-2022 Detajet
Renovimi dhe mirmbajtja e objekteve te bashksive lokale dhe administrates se pergjitheshme
616-22-5991-5-2-1
17-06-2022 08-07-2022 Detajet
Furnzim me uniforma
616-22-6323-1-2-1
27-06-2022 18-07-2022 Detajet
Nderimi i rruges Zllash e vogel-Borocet dhe ndertimi i murit Gani Balaj llot I dhe ndertimi i rruges Zeke Pacolli Marevc llot II
616-22-6246-5-2-1
24-06-2022 18-07-2022 Detajet
Ndërtimi i kolektorit në Hajvali
616-22-5630-5-1-1
10-06-2022 19-07-2022 Detajet
Renovimi dhe mirmbajtja e objekteve te bashksive lokale dhe administrates se pergjitheshme
616-22-6027-5-2-1
17-06-2022 08-07-2022 Detajet
Furnizim me paisje mjekësore
616-22-5522-1-2-1
09-06-2022 01-07-2022 Detajet
Ndërtimi i rrugës Gonxhe Bojaxhiu ne fshatin Bardhosh
616-22-3406-5-2-1
09-06-2022 06-07-2022 Detajet