Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Furnizimi me paisje kabinetike per shkollen Dr. Ali Sokoli
616-22-9574-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
13-09-2022
Data e mbylljes së tenderit:
06-10-2022
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2022-09-13T00:43:00
Vlera e kontratës:
24500 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizimi me literaturë përkatëse per shkollen Dr. Ali Sokoli llot II 2500 EUR
Furnizimi me paisje kabinetike per shkollen Dr. Ali Sokoli lloi I 22000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
"Vitech " Sh.p.k. Furnizimi me paisje kabinetike per shkollen Dr. Ali Sokoli lloi I 25947.83 EUR
PRO MEDICAL SH.P.K. Furnizimi me paisje kabinetike per shkollen Dr. Ali Sokoli lloi I 17999 EUR