Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e nënkalimit (tunelit) automobilistik në kryqëzim të rrugëve Agim Ramadani dhe Ibrahim Lutfiu Prishtinë
616-23-4309-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
08-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
19-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-08T00:52:00
Vlera e kontratës:
450000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Hartimi i projektit kryesor për ndërtimin e nënkalimit (tunelit) automobilistik në kryqëzim të rrugëve Agim Ramadani dhe Ibrahim Lutfiu Prishtinë 450000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi