Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Hartimi i projekteve për ndërtim të ulët
616-23-4727-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
16-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
12-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-16T00:50:00
Vlera e kontratës:
300000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Hartimi i projekteve për ndërtim të ulët 300000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi