Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Rikonstruimi i rruges Rexhep Luci
616-23-5237-5-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
26-05-2023
Data e mbylljes së tenderit:
20-06-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
Vlera e parashikuar:
2023-05-26T00:44:00
Vlera e kontratës:
500000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Rikonstruimi i rruges Rexhep Luci 500000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi