Republika e Kosoves

Prishtinë

Detajet e Tenderit

Ri tender Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit dhe, Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se
616-24-4595-2-1-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
15-05-2024
Data e mbylljes së tenderit:
11-06-2024
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2024-05-15T00:56:00
Vlera e kontratës:
3590000 EUR
Lloji i kontratës:
Services
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit 2190000 EUR
Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 1400000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik DEFENCE SECURITY SH.P.K.; SAS SH.P.K.; R SH.P.K. Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit 77821.8 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit 112444.56 EUR
" SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K. Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit 85762.8 EUR
Delta Security SH.P.K. Loti 1, Sigurimi i objekteve të Komunës së Prishtinës dhe objekteve te institucioneve të arsimit 78457.08 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DEFENCE SECURITY SH.P.K.; SAS SH.P.K.; R SH.P.K. Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 46962.24 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 53284.08 EUR
" SKYFTERAT - LIVE " SH.P.K. Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 40640.4 EUR
Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 1864039.68 EUR
Delta Security SH.P.K. Loti 2 Sigurimi fizik i objekteve te QKMF, QMF -se dhe QMU-se 48015.88 EUR