Republika e Kosoves

Prishtinë

Agim Gashi

Emri dhe Mbiemri: Agim Gashi

Viti i lindjes: 1958

Numri i telefonit: 044 509 901

E-mail: gashi_agim@hotmail.com

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Profesor

Përvoja e punës: 37 vite përvojë pune

Adresa e banimit: Fshati Mramor

Mandati: III