Republika e Kosoves

Prishtinë

Blerand Stavileci

Emri dhe Mbiemri: Blerand Stavileci

Viti i lindjes: 1980

Numri i telefonit: 049 642 888

E-mail: Blerand.stavileci@rks-gov.net

Subjekti politik: PDK

Profesioni: Msc. Menaxhment dhe IT

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Lagjja “Ulpiana” A4-V/4

Mandati: II