Republika e Kosoves

Prishtinë

Halim Halimi

Emri dhe Mbiemri: Halim Halimi

Viti i lindjes:  1955

Numri i telefonit: 044 500 769

E-mail:  halim.halimi@rks-gov.net

Subjekti politik: LDK

Profesioni: Jurist

Përvoja e punës:

Adresa e banimit: Rr. Gazmend Zajmi, nr. 11

Mandati: VI