Republika e Kosoves

Prishtinë

Uran Ismaili

Emri dhe Mbiemri: Uran Ismaili

Viti i lindjes:

Numri i telefonit:

E-mail:

Subjekti politik: PDK

Profesioni:

Përvoja e punës:

Adresa e banimit:

Mandati: