Republika e Kosoves

Prishtinë

Sektori për mbrojtjen e mjedisit dhe energjisë efiqiente

Sektori I Mbrojtjes së Mjedisit është pjesë e  Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit. Sektori monitoron zhvillimin dhe zbatimin e dokumentacionit në fushën e mbrojtjes së mjedisit (trajtimin e menaxhimin e mbeturinave, ruajtjen e cilësisë së ajrit, mbrojtje nga zhurma, mbrojtjen e natyrës, etj).

Aktivitetet profesionale për mbrojtjen e mjedisit në veçanti përfshijnë grumbullimin, regjistrimin, vlerësimin e të dhëna për natyrën dhe mjedisin, si dhe bashkëpunimi me organet kompetente qeveritare, qeveritë rajonale dhe lokale, institucionet dhe organizatat që kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Merr pjesë në përgatitjen e dokumenteve të planifikimit hapësinor në segmentin në lidhje me natyrën dhe mjedisin. Në mënyrë që të krijojë një sistemi monitorues dhe informacionit.

Akti që lëshohet nga ky sektor:

  • Leje mjedisore

 

 

 Dokumentet e nevojshme për LEJE MJEDISORE

 

Procesi i lëndëve 2023 – Sektori i Mjedisit – Leje mjedisore

 

Procesi i lëndëve 2022 – Sektori i Mjedisit – Leje mjedisore