Republika e Kosoves

Prizren

Ekstraktet e procesverbaleve te komitetit per politike dhe financa