Republika e Kosoves

Prizren

Komiteti për Politikë e Financa përgatiti rendin e punës për mbledhjen e kuvendit të enjten

2021/04/07 - 7:48

Në mbledhje u shqyrtuan këto pika të rendit të ditës:

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 26 janar dhe 23 shkurt 2021;
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës;
 3. Informatë për gjendjen shëndetësore të qytetarëve të Komunës së Prizrenit rreth situatës së Pandemisë COVID-19 (SARS-COV2);
 4. Diskutim për mundësinë e marrjes së vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për fëmijët e porsalindur;
 5. Informatë rreth raportit të realizimit të buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2020;
 6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për bartjen e mjeteve të pa shpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2019 dhe 2020 në vitin 2021;
 7. Informatë, rreth raportit të Komitetit të Përbashkët monitorimin-zbatimin e dispozitave të “Kartës së Qytetit”;
 8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit nr.001/011-160219 të datës 26 tetor 2019, për miratimin e Kartës së Qytetit “ E drejta mbi qytetin e Prizrenit”;
 9. Raporti i punës i Zyrës – Njësisë për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi gjinore për vitin 2020;
 10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lejimin e pagesës për shujta për të gjithë të punësuarit e administratës në Komunën e Prizrenit;
 11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendim mbi dhënien e pronave komunale në shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe themelimin e Komisionit Vlerësues;
 12. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozimit – kërkesës për votimin e Komisionit për përzgjedhjen e Drejtorëve të Institucioneve edukative-arsimore dhe aftësuese në Komunën e Prizrenit.

KPF-ja rekomandoi që në rendin e ditës së mbledhjes së III (tretë) të rregullt për vitin 2021 të Kuvendit të Komunës së Prizrenit të shtohen edhe dy pika të tjera, “Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit Nr. 001/011-33085 të datës 25 shkurt 2021 për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër” dhe “Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për ndryshimi dhe plotësimin e vendimit Nr. 001/011-33086 të datës 25.02.2021 për formimin e komisionit vlerësues për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim afatshkurtër”.

Përveç këtyre, KPF rekomandoi që pikat tjera të rendit të ditës, përveç pikës së 12-të, të jenë në rend dite të mbledhjes së Kuvendit të Komunës, e cila do të mbahet më 8 prill 2021