Republika e Kosoves

Prizren

Kuvendi i Komunës arrinë të mbajë seancën e jashtëzakonshme dhe të miratojë dy vendime

2021/10/14 - 8:12

1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-buxhetit të Komunës së Prizrenit për vitin 2022, si dhe parashikimi për vitet 2023 dhe 2024; (nuk u miratua)
2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për anulimin e vendimit Nr. 01/011-3257 të datës 30 prill 2009, për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të planit detal urbanistik të lagjes “Jaglenica” në Prizren. (u miratua)
3. Shqyrtimi dhe miratimi propozim-vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit Nr. 001/011-141370 të datës 09 shtator 2021, për rialokimin e mjeteve të pashpenzuara nga investimet kapitale, nga Granti Qeveritar dhe të hyrat vetanake për vitin 2021. (u miratua)