Republika e Kosoves

Prizren

Lista preliminare e përfituesve në thirrjen publike për përkrahje në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit

2020/11/13 - 6:17

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka shpallur listën preliminare të përfituesve për përkrahje në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit.

Përzgjedhja e përfituesve është bërë në bazë të vlerësimit të komisionit sipas kritereve të përcaktuara paraprakisht.

Listën preliminare të përfituesve në fushën e rinisë dhe sportit (Lot I, II dhe III) mund të gjeni në : https://kk.rks-gov.net/…/Lista-preliminare-e…

Kurse listën preliminare të përfituesve në fushën e kulturës mund të gjeni në: https://kk.rks-gov.net/…/Lista-preliminare-e…

Palët e pakënaqur nga kjo listë preliminare mund të ushtrojnë ankesë duke iu drejtuar komisionit të ankesave në kuadër të drejtorisë, deri më datën 20.11.2020.