Republika e Kosoves

Prizren

Mbahet mbledhja e gjashtë e rregullt e Kuvendit të Komunës

2022/04/29 - 2:14

Të gjitha pikat e rendit të ditës janë miratuar nga kuvendarët dhe nuk ka pasur pika shtesë.

Pikat e rendit të ditës që janë miratuar nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit në mbledhjen e VI-të të rregullt të kuvendit janë:

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës;
 2. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për formimin e komisionit të ankesave;
 4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për këmbimin e pronës së paluajtshme të Komunës me pronën e paluajtshme në pronësi të personit fizik;
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për bartjen e mjeteve të pa shpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2020 dhe 2021 në vitin 2022;
 6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Barazi Gjinore;
 7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport;
 8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale;
 9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban;
 10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi;
 11. Informatë lidhur me gjendjen e Pandeminë SARS-COV2 (COVID-19) në Komunën e Prizrenit, për periudhën Janar-Mars 2022;
 12. Informatë rreth raportit të punës dhe financiar të Zyrës komunale për Integrime Europiane për vitin 2021;
 13. Informatë rreth raportit të realizimit të buxhetit komunal për periudhën Janar-Mars 2022;
 14. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim – vendimit për lejimin e mjeteve të nevojshme për pagat e stafit të Qendrës Sportive “Sezai Surroi”.