Republika e Kosoves

Prizren

Plotësohet pyetësori nga MAPL në bashkëpunim me Këshillin e Evropës dhe ALDA për “Çmimi Evropian I Ekselencës në Qeverisje (ELoGE)”.

– Pyetësor për qytetarë: