Republika Kosovo

Prizren

Rukovodilac za komunikacije sa javnoscu

 

 

 

 

 

Imer Berisha

Rukovodilac za Komunikacije sa Javnoscu
e-mail: ymer.berisha@rks-gov.net
kancelarija:+381(0) 38 200 44-725

 

 

Opis poslova Opštinske Kancelarije za Komuniciranje i Informisanje – Kancelarija za Komuniciranje i Informisanje (OKKI) – obaveze i odgovornosti:
Jedan veoma značajan segmenat za normalno i efektivno funkionisanje demokratskih i legitimnih institucija, koje su proizišle od slobodnog glasa naroda, nesumnjivo su Opštinske Kancelarije za Komuniciranje i Informisanje, koje nažalost do danas nisu konsolidovane i funkcionalne koliko treba, ni u aspektu njihovog opremanja sa kompletnim konkretnim sredstvima, kao ni u aspektu njihovog opremanja sa potrebnim stručnim kadrom.

Ovim opisom uloge i odgovornosti OKKI i zvaničnika koji rade u njima, Kolegijum Zvaničnika za Informisanje opština Kosova, ima za cilj da ujedini u celoj zemlji ulogu i mesto Opštinskih zvaničnika za Komuniciranje i Informisanje, odgovornosti i obaveze zvaničnika za informisanje. OKKI jeste jedna kancelarija koja se formira u svim administracijama Skupštine Opštine, da za svoj rad neposredno je odgovorna Predsedniku Skupštine Opštine.

Formiranje OKKI zsaniva se u neophodnoj potrebi i jeste njen primaran zadatak da gradjane opštine redovno i na efikasan način informiše o radu svih organa lokalne vlasti, kao i da pomaže transparentnost ovih organa u toku njihovog rada, ali, da bi i gradjanima pružili ostale informacije o radu ostalih institucija koje menadžuje  lokalna vlast, o dogadjajima i ostalim dešavanjima u  Opštini, ili koje se tiću Opštine.

OKKI ubuduće imaće i ostale odgovornosti, kao što su: kontakti i komuniciranje sa javnošću, odnosno sa gradjanima, prijem raznih informacija od njih i njihova distribucija  rukovodiocima ili opštinskim zvaničnicima, ili njihovo objavljivanje u različitim publikacijama ( leci, brošure, bilteni, časopisi na sajtu opštine) javni mediji itd.

Deo obaveza OKKI jeste i održavanje redovnih kontakata sa predstavnicima javnog informisanja, njihovo informisanje o svim susretima, dogadjajima, razvojima  i manifestacijama koje se održavaju u Opštini, organizovanje raznih konferencija za razne slučajeve, gde najviše rukovodstvo opštine,  opštinska administracija ili sami zvaničnici za informisanje govoriće o dostignučima ili o odredjenim problemima u opštini, ili pak prenosiće gradjanima značajne poruke i o raznim procesima u Opštini. Takodjer OKKI ima za obavezu da održi stalne i redovne kontakte i sa predstavnicima civilnog društva  i sa raznim zajednicama ( zajednicom biznisa, sporta, itd).

Opštinska Kancelarija za Komuniciranje i Informisanje  (OKKI), imaće dodatne odgovornost na realizaciji Opštinskog Plana za Transparentnost, zato, ona je dužna da upozna medije najmanje dva puta nedeljno najpre ( jedan dan pre održavanja) za sve javne susrete sa gradjanima, u medjuvremenu da obaveštenja o susretima Skupštine Opštine i ostalih tela i organa, uradiće na dan kada se distribuira materijal za ove sednice. Takodjer, OKKI dužna je da na vreme obavesti medije o otvaranju ponuda na tenderima, na način da se podstiću izveštavanja u medijima.

Da bi stvorili uslove radi što veće transparentnosti , OKKI treba da obezbedi sve materijale  i potrebnu dokumentaciju za predstavnike medija, o svim susretima koje organizuje Skupština Opština, da obezbedi potrebna obaveštenja u predvidjenim mestima i potrebnim prostorijama, i iste objavi na web sajtu Opštine, u cilju podsticanja i učešća gradjana i medija u njima.

Odgovornost OKKI jeste i menadjiranje web sajta Opštine, što podrazumeva svakodnevno i efikasno njeno ažuriranje svih značajnih informacija koja se dešavaju u Opštini i u gradu.

Da bi bila OKKI efikasna i uspešna, ona treba da je usko povezana i da saradjuje sa svim službama opštinske administracije i službama ostalih institucija lokalne vlasti, što podrazumeva da ove usluge treba da su kooperativne i imaju obavezu prema OKKI-nje.

Obaveze i usluge kao i njihove odgovornosti jesu da OKKI-nje pruža razne informacije i materijale iz njihovog rada (dnevne informacije, nedeljne, mesečne, periodične izveštaje itd.), koje su za objavljivanje i od interesa za gradjane, jer ovo je jedina odgovorna kancelarija za komuniciranje sa javnošću i medijima, kao i da ih prethodno upozna o svim susretima koje se organizuju, sa ciljem da preko njih imamo transparentnost njihovog rada.

Opštinsko rukovodstvo ima za obavezu da stvara neophodne uslove za normalan rad OKKI-nje i njenih zvaničnika, da obezbedi potrebne kompjutere, ostalu tehnologiju bez koje se ne može raditi (telefon, internet veze, fotokopirni aparat, skaner, printer, fotoaparat, diktafon, kameru) kao i potrebnu radnu prostoriju.

Da bi obavili sve ove poslove i obaveze, takodjer treba da u OKKI-nje rade najmanje dva zvaničnika u malim opštinama i iznad tri zvaničnika u velikim opštinama, koji imaju završen fakultet jedne društvene oblasti, tzatim afinitet i iskustvo za rad sa javnošću i javnim informisanjem. Zavisno od obima posla, mogu se zaposliti i ostali zvaničnici, gde jedan od njih biće odgovorno lice OKKI-nje, u medjuvremenu poslove mogu podeliti prema dogovoru.

Mada uspešno izvršavanje ovih poslova i obaveza zahteva visoku odgovornost (i političku), opšta saznanja, stručnost i jeste jedan kreativno-intelektualni posao, i nagrada treba da je adekvatna i koefeicijenat ne treba da bude nikako ispod nivoa Visokog Opštinskog Zvaničnika.
Šema Kancelarije za Komuniciranje i Informisanje;
Šef kancelarije za Komuniciranje i Informisanje;
Visoki Zvaničnik za Medije;
Zvaničnik za unutrašnje komuniciranje, i
Web Маstеr
Prevodioc

Šef kancelarije za Komuniciranje.

Šef  Kancelarije za Komuniciranje u Opštini podnosi Izveštaj neposredno Predsedniku Opštine.

Zadaci Šefa Kancelarije za Komuniciranje u Opštini su:
Vrši poslove stručnog savetnika o pitanjima komuniciranja za Predsednika Opštine, u odsustvu političkog glasnogornika.
Učestvuje u direktnim susretima Predsednika Opštine unutar i van Opštine.
Prati sednice Borda direktora, Komiteta, Skupštine, itd.
Koordinira povezanost sa mesnom i medjunarodnom štampom u vezi pitanja koja se tiću delatnostiPredsednika Opštine, direktora dirtektorijata i ostalih opštinskih zvaničnika.
Koordira razvoj i sprovodjenje opštinskih kampanji za komuniciranje sa javnošću;
Pruža kontinuelno i dobro koordinirane poruke, kao što su informacije o politikama razvoja opštinske informacije.
Vrši nadzor Strategije za Komuniciranje sa gradjanima  i administrira Kod Dobrog Ponašanja Zvaničnika za Komuniciranje , da bi održio visoke etičke standarde za zvaničnike za komuniciranje.